Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 29

Yehauvas Xaiv Yausua

Yehauvas Xaiv Yausua

Mauxe coj haiv neeg Yixayee tau ntau lub xyoos. Thaum Mauxe laus heev lawm, Yehauvas hais rau nws tias: ‘Koj tsis yog tus uas yuav coj haiv neeg Yixayee mus rau lub tebchaws uas kuv cog tseg. Tiamsis kuv yuav cia koj pom lub tebchaws ntawd.’ Mauxe thiaj thov kom Yehauvas tsa ib tug los ua tus coj haiv neeg Yixayee. Yehauvas hais rau Mauxe tias: ‘Mus hais rau Yausua tias nws yuav yog tus uas kuv tsa ua tus coj.’

Mauxe thiaj hais rau cov neeg Yixayee tias nws tsis paub xyov nws yuav nyob txog hnub twg, tiamsis Yehauvas yuav tsa Yausua ua tus coj lawv kev. Mauxe thiaj hais rau Yausua tias: ‘Tsis txhob ntshai. Yehauvas yuav nrog nraim koj.’ Dhau ntawd, Mauxe txawm nce mus puag saum lub roob Nenpau. Yehauvas cia Mauxe ntsia thoob plaws lub tebchaws uas Nws cog tseg rau Aplahas, Yiha, thiab Yakhauj lawv. Mauxe muaj 120 xyoo thaum nws tuag.

Yehauvas hais rau Yausua tias: ‘Cia li hla tus dej Yaladee mus rau tebchaws Khana-as. Kuv yuav nrog nraim koj ib yam li Mauxe. Koj yuav tsum nyeem phau ntawv kevcai nruab hnub hmo ntuj. Tsis txhob ntshai. Ua siab loj siab tuab. Cia li ua raws nraim li tej uas kuv tau sam hwm koj lawd.’

 Yausua thiaj txib 2 tug neeg tshuaj tebchaws mus rau lub moos Yelikhau. Zaj tom ntej, peb mam kawm ntxiv seb thaum nkawd mus txog tau muaj li cas. Thaum 2 tug tshuaj tebchaws rov los txog, nkawd hais tias zoo rau lawv mus txeeb lub tebchaws Khana-as. Hnub tom qab, Yausua kom cov neeg Yixayee sau nra sawv kev mus. Nws hais kom cov pov thawj kwv Yehauvas lub phij xab sib cog lus mus rau hauv tus Dej Yaladee. Lub caij ntawd tus Dej Yaladee tabtom hlob heev nyab nkaus tim 2 sab ntug. Thaum cov pov thawj kwv lub phij xab mus tsuj kiag dej, tus dej txawm tu nrho tauv mus rau pem hauv dej. Cov pov thawj thiaj mus nres hauv plawv cia cov pejxeem hla mus dhau rau sab tid. Tej zaum thaum cov Yixayee pom qhov txujci no, lawv yuav nco txog thaum Yehauvas cawm lawv ntawm dej Hiavtxwv Liab puas yog?

Cov Yixayee tos tau ntau lub xyoos mam tau mus nyob hauv lub tebchaws uas Vajtswv cog tseg. Zaum no lawv ua tau vaj tse thiab zej zog lawm. Lawv muaj liaj teb thiab cog tau txiv hmab txiv ntoo lawm. Yog ib lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto lawm tiag.

“[Yehauvas] yuav coj nej mus ib txhis thiab pub tej uas nej cheem tsum rau hauv lub tebchaws uas qhuav nkig nkuav.”​—Yaxaya 58:11