Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 31

Yausua Thiab Cov Neeg Kinpe-oo

Yausua Thiab Cov Neeg Kinpe-oo

Ntau haiv neeg uas nyob hauv tebchaws Khana-as tau hnov txog lub moos Yelikhau. Yog li ntawd, lawv cov vajntxwv thiaj koom siab yuav ua rog rau cov Yixayee. Tiamsis cov Kinpe-oo muaj dua ib lub tswvyim. Lawv hnav tej tsoos khaub khaub hlab tuaj cuag Yausua thiab hais tias: ‘Peb tuaj ib lub tebchaws deb deb kawg tuaj. Peb twb hnov xov txog Yehauvas thiab txog txhua yam uas nws tau ua hauv Iyi tebchaws thiab Mau-a tebchaws lawm. Thov cog lus tias nej yuav tsis tua peb, es peb mam ua nej qhev.’

Yausua thiaj ntseeg cov Kinpe-oo thiab tsis mus ntaus lawv lub tebchaws. Tau 3 hnub tom qab, Yausua mam paub tias lawv twb tsis yog nyob kev deb tuaj tiamsis yog nyob hauv tebchaws Khana-as xwb. Yausua thiaj nug cov Kinpe-oo tias: ‘Ua cas nej tseem tuaj dag peb?’ Lawv teb tias: ‘Twb yog peb ntshai heev. Vim peb paub tias Yehauvas uas yog nej tus Vajtswv tuaj nej tog. Thov tsis txhob muab peb tua.’ Yausua thiaj ua raws li nws tau cog lus thiab tseg lawv txojsia.

 Tsis ntev tom qab ntawd, 5 tug vajntxwv hauv Khana-as thiab lawv cov tub rog npaj yuav mus ua rog rau cov neeg Kinpe-oo. Yausua thiab nws pab tub rog thiaj maub ib hmos mus pab cov Kinpe-oo. Thaum kaj ntug lawv txawm pib tua rog. Yehauvas ua rau cov Khana-as ntshai heev lawv thiaj khiav rau ub rau no. Tiamsis Yehauvas tso lawg hlob heev los ntaus lawv ib txhia tuag tas. Yausua thov kom Yehauvas ua rau lub hnub nres twjywm. Vim li cas Yausua ho thov li no, vim tias lub hnub yeej ib txwm tsis tau nres dua li? Twb yog Yausua tso siab plhuav rau Yehauvas. Lub hnub thiaj nres ib hnub nkaus txog thaum cov Yixayee kov yeej kiag cov Khana-as thiab lawv tej tub rog.

“Thaum nej hais lus, lo uas ‘Yog’ kuj hais tias ‘Yog,’ lo uas tsis yog cia li hais tias ‘Tsis yog’ xwb. Yog hais tshaj no lawm kuj yog los ntawm kev phem xwb.”​—Mathai 5:37