Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 38

Yehauvas Pub Zog Rau Xaxoo

Yehauvas Pub Zog Rau Xaxoo

Cov Yixayee feem coob rov qab mus teev tej dab mlom lawm. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj cia cov neeg Filixatee tuaj tswj lawv lub tebchaws. Tiamsis tseem muaj ib txhia teev tiam Yehauvas, xws li tus txivneej uas hu ua Manau-a. Nws thiab nws tus pojniam tsis muaj ib tug menyuam li. Muaj ib hnub Yehauvas txib ib tug tubtxib saum ntuj los hais rau Manau-a tus pojniam tias: ‘Koj yuav xeeb tub, nws yuav cawm cov neeg Yixayee ntawm cov neeg Filixatee. Nws yuav ua ib tug Naxi.’ Koj puas paub tus Naxi yog dabtsi? Cov Naxi yog cov neeg uas tuav haujlwm tshwj xeeb rau Vajtswv. Lawv yuav tsum tseg plaubhau ntev ntev.

Tom qab ntawd, Manau-a tus pojniam txawm yug tau ib tug tub thiab muab nws tis npe hu ua Xaxoo. Thaum Xaxoo hlob tiav txiv, nws muaj zog heev vim Yehauvas pub dag zog rau nws. Nws thiaj xuas tes tua tau ib tug tsov ntxhuav. Muaj ib zaug, Xaxoo tua tau cov neeg Filixatee 30 leej. Cov Filixatee ntxub nws heev, lawv thiaj nrhiav kev los muab nws tua pov tseg. Muaj ib hmos thaum Xaxoo tseem pw tsaug zog hauv lub moos Kaxa, cov Filixatee tuaj zov kev ntawm rooj vag tos thaum kaj ntug yuav muab nws tua. Tiamsis thaum ib tag hmo, Xaxoo twb sawv mus muab lub qhov rooj vag dawj hlo kwv kiag mus rau puag saum roob ze lub moos Heploo lawm.

Tsis ntev tom qab ntawd, cov Filixatee mus hais rau Xaxoo tus hluas nkauj Delila tias: ‘Peb yuav them nyiaj ntau heev rau koj yog koj qhia peb seb yog vim li cas Xaxoo thiaj muaj zog ua luaj. Peb xav muab nws ntes coj mus kaw.’ Delila ntshaw nyiaj heev, nws thiaj nrog lawv ua phem. Thaum chiv thawj Xaxoo tsis kam qhia rau Delila li. Tiamsis Delila niaj hnub taij nws, nws thiaj qhia tias: ‘Kuv yog ib tug Naxi, kuv ib txwm tsis tau txiav kuv cov plaubhau li. Yog muab kuv cov plaubhau txiav, kuv yuav tsis muaj zog lawm.’ Puas zoo rau Xaxoo qhia siab li no rau Delila?

 Delila maj nroos qhia rau cov Filixatee tias: ‘Nws qhia kiag rau kuv lawm!’ Delila muab Xaxoo ntxias pw tsaug zog ntawm nws xubntiag. Ces nws hais kom tibneeg los muab Xaxoo cov plaubhau txiav. Delila txawm qw tias: ‘Xaxoo, cov Filixatee tuaj lawm lauj!’ Xaxoo tsim dheev los, cas nws tsis muaj zog li qub lawm. Cov Filixatee thiaj muab nws khi kiag, kaus nws 2 lub qhov muag, thiab coj nws mus kaw lawm.

Muaj ib hnub, cov neeg Filixatee tuaj sib txoos hauv lawv tus vajtswv Dakoo lub tuam tsev thiab qw tias: ‘Peb tus vajtswv muab Xaxoo rau hauv peb txhais tes lawm! Cia li tso Xaxoo tawm los. Peb yuav thuam nws.’ Lawv thiaj coj nws los nres rau ntawm 2 tug ncej uas txheem lub tsev thiab thuam luag nws. Xaxoo thov tias: ‘Au Yehauvas, thov pub zog rau kuv 1 zaug ntxiv.’ Thaum ntawd, nws cov plaubhau twb rov ntev tuaj lawm. Nws thiaj siv zog thawb 2 tug ncej tse. Lub tsev thiaj li pob kiag los ntaus cov tibneeg tuag tag tibsi. Xaxoo kuj tuag lawm thiab.

“Kuv yeej ua tau txhua yam vim muaj Vajtswv uas txhawb kuv lub zog.”​—Filipi 4:13