Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 33

Luv Thiab Na-aumi

Luv Thiab Na-aumi

Tau muaj kev tshaib nqhis ib ntus hauv tebchaws Yixayee. Muaj ib tug pojniam Yixayee hu ua Na-aumi tau nrog nws tus txiv thiab nws 2 tug tub tsiv mus rau tebchaws Mau-a. Mus nyob tau ib ntus, Na-aumi tus txiv txawm tuag lawm. Nws 2 tug tub yuav tau Luv thiab Aupa uas yog neeg Mau-a los ua pojniam. Tsis ntev xwb, Na-aumi 2 tug tub kuj tuag lawm thiab.

Thaum Na-aumi hnov tias tebchaws Yixayee rov muaj mov noj, nws thiaj txiav txim siab rov qab mus tsev. Luv thiab Aupa nkawd kuj nrog nws los thiab. Thaum lawv los txog ib nrab ke, Na-aumi hais rau nkawd tias: ‘Neb yog 2 tug nyab uas zoo, neb hlub kuv thiab kuv 2 tug tub heev. Kuv xav kom neb mus yuav txiv dua. Neb cia li rov qab mus tsev, mus rau tebchaws Mau-a.’ Ob tug nyab teb tias: ‘Wb hlub koj heev! Wb yeej tsis tso koj tseg li.’ Tiamsis Na-aumi pheej hais kom nkawd rov qab xwb. Yog li ntawd, Aupa thiaj li rov qab mus lawm, tiamsis Luv tsis kam mus. Na-aumi hais rau Luv tias: ‘Aupa twb rov mus rau nws haiv neeg thiab nws tej vajtswv lawm. Koj cia li raws nws qab mus mog.’ Luv teb nws tias: ‘Kuv yeej tsis tso koj tseg li. Koj cov tibneeg yuav yog kuv cov tibneeg, koj tus Vajtswv yuav yog kuv tus Vajtswv.’ Thaum Na-aumi hnov Luv hais li no, nws zoo siab heev puas yog?

Luv thiab Na-aumi nkawd rov los txog tebchaws Yixayee, tabtom yog lub caij hlais nplej. Muaj ib hnub, Luv txawm mus xawb nplej hauv ib tug txivneej hu ua Npau-a daim teb. Npau-a yog Lahaj tus tub. Nws hnov tias Luv yog ib tug neeg Mau-a uas hlub Na-aumi heev thiab nrog Na-aumi los. Npau-a hais kom cov neeg hlais nplej tseg nplej ntau mentsis rau Luv xawb thiab.

 Hmo ntawd, Na-aumi nug Luv tias: ‘Hnub no koj mus xawb nplej hauv leejtwg daim teb?’ Luv teb tias: ‘Hauv ib tug txivneej npe hu ua Npau-a daim teb.’ Na-aumi thiaj hais tias: ‘Npau-a yog ib tug txheeb ze peb. Kavtsij mus nrog cov pojniam uas hlais nplej ua haujlwm hauv nws daim teb xwb, thiaj tsis muaj leejtwg zes koj.’

Luv thiaj mus xawb nplej hauv Npau-a daim teb txog thaum muab cov nplej hlais tag. Npau-a pom tias Luv nquag heev thiab yog ib tug pojniam uas tsim txiaj kawg li. Nyob rau lub caij ntawd, yog ib tug txivneej twg tsis muaj tub es nws tuag lawm, nws cov kwvtij ib tug yuav nws tus pojniam los tau. Yog li ntawd, Npau-a thiaj li yuav Luv ua nws pojniam. Nkawd thiaj yug tau ib tug metub hu ua Aunpe. Tom qab no, Aunpe yog Vajntxwv Davi yawg. Na-aumi tej phoojywg zoo siab heev. Lawv hais tias: ‘Cia li qhuas Yehauvas, vim nws pub ib tug nyab zoo heev rau koj, thiab tseem pub ib tug tub xeeb ntxwv rau koj lawm thiab.’

“Muaj ib tug phoojywg uas sib raug zoo heev dua tej kwvtij txheeb.”​—Paj Lug 18:24