Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 30

Lahaj Zais 2 Tug Tshuaj Tebchaws

Lahaj Zais 2 Tug Tshuaj Tebchaws

Thaum 2 tug tshuaj tebchaws mus rau hauv lub moos Yelikhau, nkawd mus so hauv ib tug pojniam hu ua Lahaj tsev. Thaum tus vajntxwv hauv Yelikhau paub li ntawd, nws txib tub rog mus rau hauv Lahaj tsev. Lahaj txawm muab 2 tug tshuaj tebchaws zais rau saum ru tsev, thiab hais rau cov tub rog tias nkawd twb mus lawm. Tom qab ntawd, nws thiaj hais rau 2 tug tshuaj tebchaws tias: ‘Kuv pab neb vim kuv paub tias Yehauvas tuaj nej tog. Yehauvas yeej yuav muab lub tebchaws no rau nej. Thov cog lus rau kuv tias nej yuav tseg kuv thiab kuv tsev neeg txojsia.’

Ob tug tshuaj tebchaws hais rau Lahaj tias: ‘Wb cog lus rau koj tias txhua tus uas nyob hauv koj lub tsev yuav tsis tuag. Muab ib txoj hlua liab liab dai ntawm koj lub qhov rais mas koj tsev neeg thiaj yuav dim.’

Lahaj thiaj tso 2 tug tshuaj tebchaws nqes ib txoj hlua ntawm nws lub qhov rais mus lawm. Nkawd mus nkaum pem roob tau 3 hnub mam rov mus cuag Yausua. Tom qab ntawd, cov Yixayee txawm hla tus Dej  Yaladee thiab npaj yuav mus txeeb lub tebchaws. Yelikhau yog thawj lub moos uas cov Yixayee txeeb tau. Yehauvas kom lawv ncig lub moos Yelikhau 1 hnub 1 zaug, tau 6 hnub nkaus. Hnub 7, Yehauvas hais kom lawv ncig lub moos 7 zaug. Cov pov thawj tshuab raj kub yaj thiab Yixayee cov tub rog qw nrov nrov mas lub moos tej ntsa loog txawm pob tag nrho. Tiamsis Lahaj lub tsev uas npuab ntawm tus ntsa loog tsis pob. Lahaj thiab nws tsev neeg thiaj dim vim lawv tso siab plhuav rau Yehauvas.

“Thiab ib yam li ntawd . . . Lahaj kuj raug suav tias ncaj ncees vim yog qhov uas nws xyaum rau thaum nws tos txais ob tug uas tshuaj tebchaws thiab xa ob tug tawm dua lwm txojkev mus los tsis yog?”​—Yakaunpau 2:25