Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 35

Hana Thov Kom Tau Tub

Hana Thov Kom Tau Tub

Muaj ib tug txivneej hu ua Eekhana. Nws muaj 2 tug pojniam hu ua Hana thiab Penina, tiamsis nws hlub Hana dua. Penina muaj menyuam tiamsis Hana muaj tsis taus. Penina pheej niaj hnub thuam Hana ua rau Hana lwj siab ntsuav. Txhua xyoo, Eekhana coj nws tsev neeg mus rau lub moos Silau, mus teev tiam Vajtswv hauv lub tsev ntaub sib ntsib. Muaj ib zaug thaum lawv mus txog, Eekhana pom Hana tu siab heev. Nws thiaj hais tias: ‘Txhob quaj, twb muaj kuv, kuv yeej yuav hlub koj.’

Hana thov Vajtswv twjywm, ua kua muag si laws thiab cog lus tias: ‘Yehauvas, thov pub ib tug tub rau kuv, mas kuv yuav pub nws rau koj tag nws sim neej.’

Tus Pov Thawj Hlob Eli pom Hana quaj quaj, nws txawm xav tias Hana qaug cawv. Hana teb tias: ‘Yawg hlob, kuv tsis qaug cawv, kuv qheb kuv lub siab rau Yehauvas xwb.’ Eli xav yuam kev lawm, nws thiaj hais tias: ‘Cia kom Vajtswv pub rau koj raws li koj tej lus thov.’ Hana txawm mus tsev zoo siab zog lawm. Twb tsis tau muaj 1 xyoos, Hana txawm yug tau ib tug tub hu ua Xamuyee. Ntshe Hana zoo siab tshaj plaws li, puas yog?

Hana nco ntsoov nws cov lus cog tseg rau Yehauvas. Thaum Hana tus tub tseg tau mis lawm, nws thiaj coj mus cuag Eli  hauv lub tsev ntaub sib ntsib thiab hais tias: ‘Nov yog tus metub uas kuv thov kom Yehauvas pub rau kuv, nimno kuv yuav muab nws qev rau Yehauvas tag nws sim neej.’ Eekhana thiab Hana niaj xyoo xaws ib lub tsho tes luv tuaj rau Xamuyee. Tom qab ntawd, Yehauvas cia Hana muaj 3 tug tub thiab 2 tug ntxhais ntxiv.

“Cia li thov mas yuav muab rau nej, cia li nrhiav nej thiaj ntsib.”​—Mathai 7:7