Yausua coj Yehauvas haiv neeg tau ntau xyoo, tiamsis nws tas sim neej rau thaum nws muaj 110 xyoo lawm. Thaum Yausua tseem muaj txojsia nyob, cov Yixayee yeej teev tiam Yehauvas. Tiamsis tom qab Yausua dua lawd, cov Yixayee mus pe cov neeg Khana-as tej dab mlom. Vim cov Yixayee tsis ua raws li Yehauvas hais lawm, Yehauvas thiaj cia cov Khana-as tus vajntxwv Yanpi tsim txom lawv. Cov Yixayee thov Yehauvas pab. Yehauvas thiaj tsa dua ib tug thawj hu ua Npala los coj lawv. Npala yuav coj cov Yixayee rov los teev tiam Yehauvas dua.

Denpaula, uas yog ib tug pojniam cev Vajtswv lus, thiaj txib neeg mus hu Npala tuaj cuag nws. Yehauvas xav kom nws hais rau Npala tias: ‘Cia li coj koj 10,000 leej tub rog mus ntsib Yanpi cov tub rog ntawm tus dej Khisoo. Koj yuav kov yeej Xixela uas yog vajntxwv Yanpi tus thawj tub rog.’ Npala hais rau Denpaula tias: ‘Yog koj nrog kuv mus kuv thiaj kam mus.’ Denpaula teb tias, ‘Kuv yeej yuav nrog koj mus, tiamsis koj yuav tsis yog tus tua Xixela. Yehauvas hais tias Nws yuav muab Xixela cob rau ib tug pojniam txhais tes.’

Denpaula nrog Npala thiab nws pab tub rog nce mus rau saum lub Roob Thanpau npaj yuav ua rog. Thaum Xixela hnov li ntawd, nws thiaj sau zog nws pab tub rog thiab nws tej tsheb ua rog tuaj rau ntawm lub tiaj.  Denpaula hais rau Npala tias: ‘Hnub no yog hnub uas Yehauvas yuav muab Xixela rau hauv koj txhais tes.’ Npala thiab nws 10,000 leej tub rog txawm nqes saum roob los ntaus Xixela pab tub rog uas muaj zog heev.

Yehauvas txawm ua rau tus dej Khisoo hlob heev thiab phwj los nyab nkaus Xixela lawv tej tsheb nees, ua rau tej log zom av mus tsis taus lawm. Xixela thiaj tso nws lub tsheb nees tseg thiab xuas kotaw khiav. Npala lawv thiaj ntaus yeej Xixela pab tub rog tiamsis Xixela khiav dim lawm! Xixela khiav mus nkaum hauv ib tug pojniam hu ua Ya-ee lub tsev ntaub. Ya-ee thiaj muab kua mis rau nws haus thiab muab ib daim pam vov nws. Xixela sab heev nws cia li tsaug zog looj hlias lawm. Ya-ee maj mam nyas nqa ib tug ntsia coj mus twb nkaus Xixela lub taubhau, thiab xuas rauj npuj tshab plaws. Xixela cia li tuag lawm.

Npala txawm tuaj nrhiav Xixela. Ya-ee thiaj tawm hauv nws lub tsev ntaub los thiab hais tias: ‘Cia li los tsev, kuv mam coj koj mus rau tus txivneej uas koj tabtom nrhiav.’ Npala mus rau hauv tsev thiab pom tias Xixela twb tuag lawm. Yog li ntawd, Npala thiab Denpaula nkawd thiaj hu nkauj qhuas Yehauvas vim Yehauvas tau pab cov Yixayee kov yeej lawv cov yeeb ncuab. Cov Yixayee thiaj muaj kev thaj yeeb thiab nyob kaj siab lug tau 40 lub xyoos.

“Nej tej tub tej ntxhais yuav cev kuv li lus.”​—Yau-ee 2:28