Thaum Mauxe tseem nyob saum Roob Xinai, Yehauvas hais kom Mauxe ua ib lub tsev ntaub tshwj xeeb los pe hawm Nws. Yuav tsum ua lub tsev ntaub kom kwv tau yog lawv tshais chaw mus rau lwm qhov.

Yehauvas hais rau Mauxe tias: ‘Hais kom cov tibneeg pab ua lub tsev ntaub.’ Cov Yixayee thiaj nqa nyiaj, nqa kub, tooj liab, npauj nyiag npauj kub, thiab tej qe zeb hlaws tuaj. Lawv kuj nqa ntaub tsamxem, ntaub mag, tawv tsiaj, thiab lwm yam tuaj huvsi. Lawv ua siab dawb paug pub mus txog thaum Mauxe hais tias: ‘Peb muaj txaus lawm! Txhob nqa tuaj ntxiv lawm.’

Muaj coob tus txivneej, pojniam uas muaj peevxwm pab ua lub tsev ntaub. Yehauvas pub tswvyim rau lawv txawj ua lawv tes haujlwm. Ib txhia txawj ua maj ua ntuag, txawj ntos ntaub ntos xov lossis txawj ntos duab. Ib txhia txawj ntaus kub, txawj sais ntoo kom txaij zoo nkauj, txawj txua, thiab txhim tej pob zeb.

Cov tibneeg thiaj ua tau lub tsev ntaub tiav raws li Yehauvas tau hais. Lawv muab ib daim ntaub zoo nkauj heev los kem lub tsev ntaub ua 2 chav, uas yog chav Dawb Huv thiab chav Dawb Huv Kawg Nkaus. Hauv chav Dawb Huv Kawg Nkaus muaj lub phij xab sib cog lus uas yog muab kub thiab ntoo kub twg coj los ua. Hauv chav Dawb Huv, muaj ib lub teeb, ib lub rooj, thiab muaj ib lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab. Nraum lub tshav puam ib ncig lub tsev ntaub, muaj lub phaj tooj liab thiab ib lub thaj loj. Lub phij xab sib cog lus ua rau cov Yixayee nco ntsoov lawv lo lus cog tseg tias yuav mloog Yehauvas lus.

 Yehauvas xaiv Aloo thiab nws cov tub los ua pov thawj hauv lub tsev ntaub. Lawv yuav tsum saib xyuas lub tsev ntaub thiab muab tsiaj tua xyeem rau Yehauvas. Tsuas yog Aloo uas yog tus pov thawj hlob thiaj nkag tau mus rau hauv chav Dawb Huv Kawg Nkaus xwb. Nws mus hauv 1 xyoos 1 zaug xwb, mus ua kevcai xyeem daws txim kom Vajtswv thiaj zam nws, nws tsev neeg, thiab haiv neeg Yixayee tej kev txhaum.

Cov Yixayee ua lub tsev ntaub tiav 1 xyoos tom qab lawv tawm hauv Iyi tebchaws. Zaum no, lawv muaj ib qho chaw pe hawm Yehauvas lawm.

Yehauvas muab ib tug ncej huab roos lub tsev ntaub thiab nws lub hwjchim ci ntsa iab puv nkaus lub tsev ntaub. Yog tus ncej huab nyob saum lub tsev ntaub, ces cov Yixayee yuav tsum nyob twjywm. Thaum tus ncej huab txav mus, lawv paub tias txog caij tshais chaw lawm. Lawv mam li muab lub tsev ntaub hle thiab kwv raws tus ncej huab qab mus.

“Thiab kuv hnov ib lub suab nrov ntawm lub zwm txwv tuaj hais tias, ‘Saib maj, Vajtswv lub chaw nyob nrog neeg nyob lawm. Nws yuav nrog lawv nyob thiab lawv yuav ua nws haiv neeg. Vajtswv yeej yuav nrog lawv nyob thiab ua lawv tus Vajtswv.’”​—Qhia Tshwm 21:3