Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 28

Npala-as Tus Nees Luav Hais Tau Lus

Npala-as Tus Nees Luav Hais Tau Lus

Cov Yixayee nyob hauv tebchaws moj sab qhua tau 40 xyoo. Lawv txeeb tau ntau lub nroog uas muaj zog heev lawm. Tamsim no, lawv los tsuam chaw rau hauv lub tiaj Mau-a ntawm ntug dej Yaladee sab hnub tuaj. Txog caij rau lawv nkag mus rau hauv lub tebchaws uas Yehauvas tau cog tseg lawm. Tiamsis Npalaj uas yog Mau-a tus vajntxwv, ntshai tsam cov Yixayee txeeb nws lub tebchaws. Yog li ntawd, nws thiaj ntiav ib tug txivneej hu ua Npala-as tuaj rau Mau-a tebchaws tuaj tsawm foom cov Yixayee.

Tiamsis Yehauvas hais rau Npala-as tias: ‘Tsis txhob mus tsawm foom cov Yixayee.’ Npala-as thiaj tsis mus. Vajntxwv Npalaj rov caw Npala-as dua thiab cog lus tias nws yuav muab txhua yam rau Npala-as raws li Npala-as siab xav. Txawm li ntawd los, Npala-as tsis kam mus. Vajtswv hais rau Npala-as tias: ‘Koj mus los tau, tiamsis koj yuav tsum ua li kuv hais xwb.’

Npala-as caij nws tus nees luav mus rau Mau-a tebchaws. Nws tseem npaj siab yuav tsawm foom cov Yixayee, tab txawm Yehauvas twb txwv nws lawm. Yehauvas ib tug tubtxib saum ntuj thiaj los tshwm 3 zaug tav Npala-as kev. Npala-as tsis pom tus tubtxib saum ntuj, tiamsis nws tus nees luav pom. Thawj zaug tus nees luav pom, nws txawm lug kiag rau tom ntug kev mus rau tom daim teb. Tus nees luav pom zaum 2, nws txawm zam kiag mus ti nkaus tus ntsa zeb thiab tais Npala-as txhais kotaw. Thaum tus nees luav pom zaum 3, nws txawm txhos caug ntua rau hauv plawv kev. Txhua zaus tus nees luav ua li no, Npala-as ntaus tus nees luav.

Yehauvas thiaj ua rau tus nees luav hais tau lus. Tus nees luav hais rau Npala-as tias: ‘Vim li cas koj pheej ntaus kuv?’ Npala-as teb tias: ‘Vim koj ua saib tsis taus kuv. Yog kuv muaj ntaj ces kuv twb muab koj tua kiag lawm.’ Tus nees luav hais tias: ‘Koj twb niaj hnub caij kuv. Kuv puas tau ua li no rau koj dua li?’

Yehauvas thiaj ua rau Npala-as pom tus tubtxib saum ntuj. Tus tubtxib hais rau Npala-as tias: ‘Yehauvas twb hais kom koj tsis txhob mus tsawm  foom cov Yixayee.’ Npala-as teb tias: ‘Kuv tau ua txhaum lawm. Kuv mam rov qab mus tsev.’ Tiamsis tus tubtxib saum ntuj hais tias: ‘Koj mus rau Mau-a tebchaws los tau, tiamsis koj yuav tsum mus hais raws li Yehauvas kom koj hais xwb.’

Npala-as puas mloog Yehauvas lus? Nws tsis mloog. Npala-as tseem npaj siab mus tsawm foom cov Yixayee 3 zaug, tiamsis txhua zaus Yehauvas ua rau Npala-as foom koob hmoov rau cov Yixayee xwb. Thaum kawg, cov Yixayee mus ntaus cov Mau-a thiab muab Npala-as tua tuag lawm. Puas yuav zoo dua, yog tias Npala-as mloog Yehauvas lus?

“Ceev faj tib zoo tsis txhob ua siab hlob rau txhua yam, rau qhov neeg txojsia tsis yog nyob ntawm qhov uas muaj nplua mias.”​—Luka 12:15