Yehauvas hais rau Mauxe tias: ‘Cia li nce tuaj cuag kuv saum roob. Kuv yuav muab kuv tej kevcai sau rau daim txiag zeb rau koj coj mus.’ Ces Mauxe txawm nce mus rau saum roob thiab nyob tau 40 hnub 40 hmo. Thaum Mauxe tseem nyob saum roob, Yehauvas sau tau 10 Txoj Kevcai rau 2 daim txiag zeb cev rau Mauxe.

Mauxe mus tau ntev loo, cov Yixayee thiaj xav tias nws yuav tsis rov los lawm. Lawv thiaj hais rau Aloo tias: ‘Peb xav tau ib tug los coj peb kev. Cia li ua ib tug vajtswv rau peb!’ Aloo thiaj teb tias: ‘Cia li muab nej tej kub coj tuaj rau kuv.’ Aloo thiaj muab cov kub coj mus nchuav ua ib tug thav nyuj. Cov tibneeg hais tias: ‘Tus thav nyuj no yog tus vajtswv uas coj peb tawm hauv Iyi tebchaws los!’ Lawv txawm pe hawm tus thav nyuj kub ntawd thiab noj haus dhia lomzem zoo siab. Lawv ua li ntawd puas txhaum? Yeej txhaum, rau qhov cov tibneeg twb cog lus tias lawv yuav teev tiam Yehauvas xwb. Tiamsis nimno lawv ho tsis ua raws li lawv tau cog lus tseg lawm.

 Yehauvas pom txhua yam uas lawv ua, nws thiaj li hais rau Mauxe tias: ‘Koj cia li nqes rov mus ntawm cov tibneeg. Lawv tsis mloog kuv lus thiab tseem mus pe hawm ib tug vajtswv cuav.’ Mauxe thiaj nqes saum roob los thiab nqa 2 daim txiag zeb nrog nws.

Thaum Mauxe los yuav txog, nws hnov cov tibneeg hu nkauj zom zaws. Mauxe pom lawv seev cev thiab pe tus thav nyuj, mas ua rau nws npau taws heev. Nws thiaj muab 2 daim txiag zeb laim pov tseg tawg tag. Nws cia li muab tus thav nyuj hlawv ua hmoov tshauv tamsid. Ces nws nug Aloo tias: ‘Cov neeg no haub koj li cas es koj yuav ua tau tej yam phem kawg nkaus no?’ Aloo teb tias, ‘Tsis txhob npau taws. Koj yeej paub cov tibneeg no zoo. Lawv xav tau ib tug vajtswv ces kuv thiaj muab lawv cov kub pov rau hauv cub hluavtaws, ces tus thav nyuj no cia li tawm los xwb.’ Tiag mas Aloo yuav tsum tsis txhob ua li ntawd. Mauxe rov nce mus rau saum roob thiab thov kom Yehauvas zam txim rau cov tibneeg.

Yehauvas zam txim rau cov uas mloog nws lus. Koj puas pom tias yeej tseem ceeb heev rau cov Yixayee cia Mauxe ua tus coj?

“Thaum koj fiv li cas rau Vajtswv, koj tsis txhob cia ntev li pauj, rau qhov Vajtswv tsis txaus siab rau cov uas tsis thoob tsib. Koj cia li pauj raws li koj fiv.”​—Laj Lim Tswvyim 5:4