Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 26

Kaum Ob Tug Mus Tshuaj Tebchaws

Kaum Ob Tug Mus Tshuaj Tebchaws

Cov Yixayee tshais chaw ntawm Roob Xinai hla tebchaws moj sab qhua Palas mus txog lub chaw hu ua Khade. Yehauvas hais rau Mauxe tias: ‘Txib 12 tug txivneej hauv txhua xeem mus tshuaj saib Khana-as lub tebchaws uas kuv yuav muab pub rau cov Yixayee.’ Mauxe thiaj xaiv tau 12 tug txivneej. Muaj 2 tug npe hu ua Yausua thiab Khalej. Mauxe hais rau lawv tias: ‘Cia li mus rau hauv Khana-as tebchaws mus saib seb lub tebchaws zoo qoob los tsis zoo. Saib seb cov neeg hauv lub tebchaws ntawd muaj zog los tsis muaj, thiab saib lawv tej chaw nyob yog ua tsev ntaub los yog ua nroog loj.’ Ces lawv 12 leeg txivneej thiaj mus tshuaj Khana-as tebchaws lawm.

Tom qab 40 hnub, cov uas mus tshuaj tebchaws mam rov qab los txog. Lawv nqa tau txiv ntsiav kws, txiv cev, thiab txiv hmab los. Cov uas mus tshuaj tebchaws thiaj hais tias: ‘Lub tebchaws mas zoo kawg li, tiamsis cov neeg ntawd muaj zog heev thiab lawv tej nroog los muaj ntsa loog siab heev.’ Khalej txawm hais tias: ‘Peb cia li mus txeeb lub tebchaws ntawd. Cia peb mus tamsim no!’ Koj puas paub vim li cas Khalej thiaj hais li ntawd? Vim Khalej thiab Yausua nkawd tso siab plhuav rau Yehauvas. Tiamsis 10 leej uas nrog nkawd mus tshuaj tebchaws txawm teb tias: ‘Tsis tau! Cov neeg ntawd loj thiab siab heev! Muab peb piv rau lawv ces peb tsuas zoo yam nkaus li tej nyuag kooj xwb.’

Thaum cov Yixayee hnov tej lus ntawd lawv qaug zog tas. Lawv txawm pib yws zom zaws tias: ‘Cia peb xaiv dua ib tug thawj, coj peb rov qab mus  rau tebchaws Iyi. Vim li cas peb ho yuav mus tuag rau hauv tebchaws Khana-as?’ Yausua thiab Khalej txawm teb tias: ‘Nej yuav tsum mloog Yehauvas thiab tsis txhob ntshai cov neeg ntawd. Yehauvas yeej yuav pab peb.’ Tiamsis cov Yixayee tsis mloog nkawd hais li. Lawv tseem npaj siab yuav muab nkawd tua thiab!

Yehauvas ua li cas xwb? Yehauvas hais rau Mauxe tias: ‘Kuv twb ua ntau yam rau haiv neeg Yixayee no pom lawm, los lawv tseem tsis mloog kuv lus thiab. Lawv yuav nyob hauv tebchaws moj sab qhua 40 xyoo ntxiv thiab yuav tuag rau qhov ntawd. Tsuas yog lawv cov menyuam, Khalej, thiab Yausua thiaj yuav tau mus nyob lub tebchaws uas kuv cog tseg.’

“Nej cov uas kev ntseeg yauʹe, ua cas nej ntshai ua luaj li?”​—Mathai 8:26