Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Qhia Txog Ntu 5

Qhia Txog Ntu 5

Ob lub hlis tom qab cov Yixayee hla dej Hiavtxwv Liab, lawv txawm los txog lub Roob Xinai. Yehauvas nrog cov Yixayee sib cog lus tias lawv yuav ua ib haiv neeg tshwj xeeb heev. Nws thiaj tiv thaiv lawv, pub mana rau lawv noj, tsis cia lawv khaub hlab, thiab nws muab chaw zoo rau lawv so. Cov niam txiv, pab kom nej cov menyuam nkag siab tias vim li cas Yehauvas thiaj muab tej kevcai, lub tsev ntaub sib ntsib, thiab cov pov thawj rau haiv neeg Yixayee. Pab kom koj tus menyuam pom qhov tseem ceeb uas yus yuav tau ua raws li yus yeem lus cia lawd, ua neeg txo hwjchim, thiab muab siab npuab Yehauvas mus li.

MUAJ DABTSI HAUV NTU NO

ZAJ 23

Cog Lus Rau Yehauvas

Cov Yixayee cog lus ruaj rau Yehauvas ntawm lub Roob Xinai.

ZAJ 24

Lawv Tsis Ua Raws Li Lawv Cog Lus Tseg

Thaum Mauxe mus muab 10 Txoj Kevcai, cov tibneeg ua ib qho txhaum loj heev.

ZAJ 25

Lub Tsev Ntaub Pe Hawm Yehauvas

Lub tsev ntaub tshwj xeeb muaj lub phij xab sib cog lus.

ZAJ 26

Kaum Ob Tug Mus Tshuaj Tebchaws

Yausua thiab Khalej coj txawv ntawm 10 tug uas mus tshuaj Khana-as tebchaws.

ZAJ 27

Lawv Fav Xeeb Rau Yehauvas

Khaula, Dathas, Anpilas, thiab 250 leej tsis xam pom qhov tseeb txog Yehauvas.

ZAJ 28

Npala-as Tus Nees Luav Hais Tau Lus

Tus nees luav pom ib yam uas Npala-as pom tsis tau.