Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 14

Tus Qhev Uas Mloog Vajtswv Lus

Tus Qhev Uas Mloog Vajtswv Lus

Yauxej yog Yakhauj ib tug tub yau. Nws cov tijlaug pom tias lawv txiv hlub nws dua. Yauxej cov tijlaug xav li cas xwb? Lawv ntxub thiab khib nws heev. Thaum Yauxej ua npau suav txawv txawv, nws kuj muab qhia rau lawv paub thiab. Yauxej cov tijlaug xav tias cov npau suav ntawd ua piv txwv tias muaj ib hnub lawv yuav pe Yauxej. Tej no ua rau lawv hajyam ntxub nws.

Muaj ib hnub Yauxej cov tijlaug mus yug yaj ze lub moos Sekhee. Yakhauj thiaj txib Yauxej mus xyuas seb lawv zov yaj li cas lawm. Thaum lawv pom Yauxej tuaj yuav txog, lawv tham zom zaws tias: ‘Tus nyuag kws npau suav tuaj ntawm no lawm, cia peb muab nws tua kiag!’ Lawv thiaj ntsiab nkaus nws thiab muab nws pov rau hauv ib lub qhov tob tob. Tiamsis Yuda uas yog Yauxej ib tug tijlaug hais tias: ‘Txhob muab nws tua! Cia peb muab nws muag mus ua qhev xwb.’ Thaum ntawd muaj ib co neeg Midee tabtom tuaj mus ua luam rau Iyi tebchaws. Lawv thiaj li muab Yauxej muag rau cov tub luam Midee ntawd 20 lub nyiaj.

Yauxej cov tijlaug txawm muab ib tug tshis tua thiab muab Yauxej lub tsho raus hauv cov ntshav, ces txawm muab nqa los rau leej txiv tias: ‘Nov puas yog koj tus tub lub tsho?’ Yakhauj xav tias yog ib tug tsiaj nyaum muab Yauxej tom tuag lawm. Yakhauj tu siab thiab quaj ntsuag Yauxej heev. Tsis muaj leejtwg nplig tau nws lub siab li.

Thaum mus txog nram Iyi tebchaws, Pautifa ho yuav Yauxej mus ua qhev. Pautifa yog ib tug thawj tub rog. Tiamsis Yehauvas nrog nraim Yauxej. Pautifa pom tias Yauxej ua haujlwm zoo heev. Nws thiaj tso siab plhuav rau Yauxej thiab cia Yauxej ua tus saib xyuas tag nrho nws lub cuab tam.

 Pautifa tus pojniam pom tias Yauxej zoo nraug heev. Nws niaj hnub taij kom Yauxej nrog nws pw. Yauxej yuav ua li cas xwb? Yauxej tsis kam thiab hais tias: ‘Ua li no txhaum lawm. Kuv tus lospav tso siab plhuav rau kuv, koj yog nws tus pojniam nws thiaj tsis muab rau kuv xwb. Yog kuv nrog koj pw, kuv yuav ua txhaum Vajtswv.’

Muaj ib hnub Pautifa tus pojniam ntsiab nkaus Yauxej lub tsho hais tias, ‘Cia li nrog kuv pw.’ Tiamsis Yauxej khiav tawm plaws mus lawm. Thaum Pautifa los txog tsev, nws tus pojniam dag tias Yauxej muab nws txhom. Pautifa npau taws heev, Pautifa thiaj li muab Yauxej coj mus kaw rau hauv nkuaj. Tiamsis Yehauvas yeej tsis tso Yauxej tseg li.

“Vim li no nej cia li txo nej nyob hauv Vajtswv txhais qab tes uas muaj hwjchim loj xwv thaum txog sijhawm Vajtswv thiaj li tsa nej sawv kom siab.”​—1 Petus 5:6