Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 16

Yauj Yog Leejtwg?

Yauj Yog Leejtwg?

Nyob hauv lub tebchaws Us, muaj ib tug txivneej hu ua Yauj. Nws teev tiam Yehauvas. Nws nplua nuj heev thiab muaj ib tse neeg coob kawg li. Nws muaj lub siab dawb siab zoo. Nws hlub cov pluag, cov poj ntsuam, thiab cov menyuam ntsuag. Puas yog Yauj coj ncaj li no kom nws thiaj tsis ntsib teeb meem hauv nws lub neej?

Yauj tsis paub tiamsis Xatas uas yog dab Ntxwg Nyoog ntsia ntsoov nws. Yehauvas hais rau Xatas tias: ‘Koj twb tshuaj saib Yauj uas yog kuv tus qhev los tsis tau? Tag nrho lub ntiajteb tsis muaj leejtwg zoo cuag li nws. Yauj mloog kuv lus thiab ua ncaj ua ncees xwb.’ Xatas teb tias: ‘Ua cas Yauj thiaj tsis mloog koj lus. Koj twb tiv thaiv thiab foom koob hmoov rau nws. Koj cia nws muaj liaj teb thiab muaj tej niag pab tsiaj txhu. Yog koj muab tej ntawd tshem mus, nws yeej yuav cem koj.’ Yehauvas hais tias: ‘Koj sim Yauj los tau. Tiamsis tsis txhob tua nws xwb.’ Vim li cas Yehauvas ho cia Xatas sim Yauj? Nws yeej tso siab tias Yauj yuav peem kom dhau qhov no.

Xatas txawm pib tsim kev kub ntxhov los sim Yauj. Thaum xub thawj, Xatas ua kom ib co neeg Xenpa tuaj nyiag Yauj pab nyuj thiab pab nees luav. Dhau ntawd xob tua Yauj pab yaj tuag tas. Muaj dua ib pab neeg Kheedia tuaj nyiag Yauj pab ntxhuav. Yauj cov tub qhe uas saib tej tsiaj txhu ntawd los, kuj raug tua tuag tas lawm thiab. Yauj raug sim hnyav tshaj thaum nws cov tub cov ntxhais tabtom noj haus ua ke es cua daj cua dub nplawm lub tsev vau los tsuam lawv tuag tas tibsi. Mob Yauj siab tshaj plaws, tiamsis nws yeej tsis tso Yehauvas tseg li.

 Xatas hajyam xav kom Yauj raug kev txom nyem loj tshaj tej no thiab, nws thiaj ua kom Yauj mob rwj ua kiav txhab thoob plaws ib ce. Ua rau Yauj ntsaj laws xwb. Yauj tsis paub xyov yog vim li cas nws thiaj ntsib tej teeb meem no. Txawm Yauj raug tej kev sim loj kawg li los nws tseem teev tiam Yehauvas ruaj nreeg. Qhov no ua rau Yehauvas txaus siab heev.

Xatas txawm coj 3 tug txivneej tuaj sim Yauj. Lawv hais rau Yauj tias: ‘Koj yeej tau ua txhaum nraim nkoos lawm. Vajtswv thiaj rau txim li no rau koj.’ Yauj teb tias: ‘Kuv yeej tsis tau ua txhaum li.’ Yauj xav tias Yehauvas yog tus ua rau nws raug tej kev txom nyem nyuaj siab ntawd. Nws thiaj hais tias Vajtswv ua tsis ncaj rau nws.

Muaj ib tug tub hluas npe hu ua Elihu kuj nyob ntawd mloog lawv hais thiab. Nws thiaj teb tias: ‘Tej uas nej sawvdaws hais tsis yog lawm. Yehauvas loj tshaj qhov uas neeg to taub. Nws yeej tsis ua ib yam phem li. Nws pom txhua yam thiab daws tibneeg tej teeb meem.’

Ces Yehauvas txawm hais rau Yauj tias: ‘Thaum kuv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb, koj nyob qhovtwg? Vim li cas koj hais tias kuv ua tsis ncaj? Yog koj paub, cia li qhia rau kuv.’ Yauj lees txim thiab teb tias: ‘Kuv paub tias koj ua tau txhua yam, thiab tej uas koj xav tseg puavleej yuav tiav. Thov zam txim rau tej uas kuv tau hais.’

Thaum Yauj raug sim tag lawd, Yehauvas pub Yauj rov tau zoo thiab muab txhua yam ntau dua qub rov rau Yauj. Yauj tseem muaj sia nyob ntev heev thiab ua neej kaj siab lug. Yehauvas foom koob hmoov rau Yauj rau qhov Yauj raug tej kev txom nyem nyuaj siab heev los nws yeej mloog Yehauvas lus. Ua li, koj puas yuav xyaum Yauj tus qauv es teev tiam Yehauvas mus li, txawm yuav zoo li cas los xij?

“Nej twb hnov txog qhov uas Yauj ua siab ntev thev, thiab pom tej uas [Yehauvas] ua rau nws thaum kawg.”​—Yakaunpau 5:11