Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 17

Mauxe Zoo Siab Teev Tiam Yehauvas

Mauxe Zoo Siab Teev Tiam Yehauvas

Nyob hauv Iyi tebchaws, Yakhauj tsev neeg huaj vam coob heev thiab sawv npe hu ua haiv neeg Yixayee. Tom qab Yakhauj thiab Yauxej nkawd tuag tag lawm, muaj dua ib tug Falau tshiab los kav Iyi tebchaws. Falau ntshai tsam cov Yixayee huaj vam coob thiab muaj zog dua cov Iyi. Yog li ntawd, nws thiaj muab cov Yixayee quab yuam ua qhev. Nws yuam lawv ua thwv cib thiab ua liaj ua teb khwv kawg li. Txawm cov Iyi quab yuam lawv npaum li cas los lawv yimhuab coob tuaj xwb. Qhov no ua rau Falau tsis txaus siab. Thaum cov Yixayee yug tau menyuam, nws thiaj sam hwm kom muab cov metub mos ab tua pov tseg. Ntshe cov Yixayee txhawj kawg li, puas yog?

Muaj ib tug pojniam Yixayee hu ua Yaukhenpe, yug tau ib tug metub zoo nraug heev. Nws muab tus metub tso hauv ib lub tawb coj mus zais ntawm cov pias iav hauv tus Dej Nai. Mili-as uas yog tus muam hlob, thiaj zov rawv seb yuav muaj li cas rau tus metub.

Falau tus ntxhais tuaj da dej ces txawm pom lub tawb. Nws muab qheb pom ib tug metub  uas ntxim hlub heev tabtom quaj. Mili-as txawm los hais tias: ‘Koj puas kam kuv mus hu ib tug pojniam tuaj tu tus menyuam rau koj?’ Falau tus ntxhais kam, ces Mili-as thiaj mus hu nws niam Yaukhenpe tuaj. Falau tus ntxhais hais rau Yaukhenpe tias: ‘Coj tus metub no mus tu rau kuv es kuv mam muab nqe zog rau koj.’

Thaum tus metub loj mentsis lawd, Yaukhenpe thiaj coj tus metub mus nrog Falau tus ntxhais nyob ua nws tub. Falau tus ntxhais muab tus metub tis npe hu ua Mauxe. Mauxe thiaj loj hlob ua ib tug tub vajntxwv thiab xav yuav yam twg los yeej tau tibsi. Tiamsis Mauxe nco ntsoov Yehauvas. Nws paub tias nws tsis yog neeg Iyi, nws yog neeg Yixayee. Nws yeem teev tiam Yehauvas.

Thaum Mauxe muaj 40 xyoo, nws txiav txim siab mus pab nws haiv neeg. Thaum Mauxe pom ib tug Iyi ntaus ib tug qhev Yixayee, nws txawm muab tus Iyi ntaus tuag thiab muab faus hauv cov xuab zeb. Thaum Falau hnov li ntawd, nws thiaj yuav muab Mauxe tua. Tiamsis Mauxe twb khiav mus nyob Midee tebchaws lawm. Yehauvas tsom kwm Mauxe zoo heev hauv lub tebchaws ntawd.

“Vim Mauxe ntseeg . . . nws thiaj tsis yeem kom hu hais tias nws yog Falau tus ntxhais li tub, tiamsis nws xaiv qhov uas nrog Vajtswv cov neeg raug txom nyem.”​—Henplais 11:24, 25