Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 18

Tsob Ntoo Uas Cig Nplaim Taws

Tsob Ntoo Uas Cig Nplaim Taws

Mauxe nyob hauv Midee tebchaws tau 40 xyoo. Nws yuav pojniam thiab muaj tub ki. Muaj ib hnub Mauxe coj nws pab yaj mus nog zaub ze lub Roob Xinai thiab pom ib yam txawv heev. Nws pom ib tsob ntoo pos cig nplaim taws tiamsis ho tsis kub hnyiab! Nws thiaj txav ze mus saib seb yog dabtsi. Nws txawm hnov ib lub suab hais hauv tsob ntoo tuaj tias: ‘Mauxe! Tsis txhob txav los ze. Hle koj nkawm khau rau qhov koj sawv ntawm qhov chaw uas dawb huv lawm.’ Twb yog Yehauvas siv ib tug tubtxib saum ntuj los hais lus rau Mauxe.

Mauxe ntshai heev, nws thiaj pos nkaus ntsej muag. Lub suab hais ntxiv tias: ‘Kuv twb pom cov neeg Yixayee txojkev txom nyem lwj siab lawm. Kuv yuav cawm lawv dim hauv cov Iyi txhais tes kom lawv mus rau lub tebchaws uas zoo ua noj. Kuv yuav txib koj mus coj kuv haiv neeg tawm hauv Iyi tebchaws.’ Thaum Mauxe hnov li ntawd nws xav li cas xwb?

Mauxe nug tias: ‘Yog cov Yixayee nug seb leejtwg txib kuv mus, kuv yuav teb li cas?’ Vajtswv hais tias: ‘Hais rau lawv tias Yehauvas uas yog Aplahas tus Vajtswv, yog Yiha tus Vajtswv, thiab yog Yakhauj tus Vajtswv txib koj tuaj cuag lawv.’ Mauxe txawm teb tias: ‘Tsam lawv tsis mloog kuv hais thiab ne?’ Ces Yehauvas thiaj ua piv txwv qhia tias Nws mam pab Mauxe. Yehauvas hais kom Mauxe muab nws tus pas nrig pov rau hauv pem teb. Tus pas cia li txia kiag ua ib tug nab! Mauxe ntsiab nkaus nab ces rov txia ua tus pas nrig lawm. Yehauvas hais tias: ‘Thaum koj ua qhov txujci no, yuav ua pov thawj tias kuv yog tus txib koj mus.’

Mauxe hais ntxiv tias: ‘Kuv ncauj lus tsawg heev hais tsis tau npliag.’ Yehauvas cog lus rau nws tias: ‘Kuv mam qhia koj hais, thiab txib koj tus tijlaug Aloo pab koj.’ Mauxe paub zoo lawm tias Yehauvas yuav nrog nraim nws. Yog li ntawd, nws thiaj coj nws tus pojniam thiab nws 2 tug tub sawv kev mus rau Iyi tebchaws.

“Tsis txhob txhawj txog tej lus uas nej yuav hais thiab nej yuav hais li cas, rau qhov thaum txog sijhawm hais yuav muab tej lus uas nej yuav hais pub rau nej.”​—Mathai 10:19