Mauxe thiab Aloo coj Vajtswv cov lus mus hais rau Falau li no: ‘Yog koj tsis tso kuv haiv neeg mus, kuv yuav tso tej niag pab yoov mos ntsuab ya los rau hauv lub tebchaws.’ Txawm muaj tej niag nthwv yoov mos ntsuab ya los thoob plaws Iyi tebchaws, tsis hais tus muaj, tus pluag tej vaj tse huvsi. Pib qhov xwm txheej 4 no mus, tsuas raug cov neeg Iyi lawm xwb. Falau thiaj thov tias: ‘Thov Yehauvas tshem tej yoov mos ntsuab no. Kuv mam tso nej mus.’ Tiamsis thaum Yehauvas tshem tej yoov mos ntsuab no mus lawd, Falau hloov siab tsis kam tso cov Yixayee mus. Falau puas yuav tawv tiag?

Yehauvas hais tias: ‘Yog Falau tsis tso kuv haiv neeg mus, Iyi tej tsiaj txhu yuav muaj mob thiab tuag.’ Hnub tom qab, cov Iyi tej tsiaj txhu txawm pib tuag zuj zus. Tiamsis cov Yixayee tej tsiaj txhu tsis muaj ib tug tuag li. Txawm li ntawd los, Falau lub siab tseem tawv heev, tsis kam tso cov Yixayee mus.

Yehauvas hais kom Mauxe rov mus cuag Falau thiab tsuab tshauv w rau saum ntuj. Ces cov hmoov tshauv ntawd ya mus thoob plaws Iyi tebchaws. Cov hmoov tshauv ntawd ua rau tibneeg thiab tsiaj txhu mob rwj ua kiav txhab thoob plaws ib ce. Txawm li ntawd los, Falau tsis kam tso cov Yixayee mus li.

Yehauvas kom Mauxe rov mus hais rau Falau li no: ‘Koj yuav tsis tso kuv haiv neeg mus li lov? Tagkis lawg yuav poob los ntaus Iyi tebchaws.’  Hnub tom qab Yehauvas ua xob nroo, tso lawg, thiab ua nplaim taws liab pes vog los thoob plaws Iyi tebchaws. Lawg los hlob heev hauv Iyi tebchaws tsis tau pom dua li. Lawg ua rau tej ntoo thiab tej qoob loo hauv Iyi tebchaws tuag tag huvsi. Tiamsis tsis raug thaj chaw uas cov Yixayee nyob li. Falau thov tias: ‘Thov Yehauvas tshem qhov xwm txheej phem no! Ces nej mam mus.’ Tiamsis thaum lawg thiab nag tu lawm, Falau rov hloov siab dua.

Mauxe thiaj hais tias: ‘Saib seb kooj txig yuav noj tej nroj tsuag uas lawg ntaus tsis tas.’ Ces txawm muaj kooj txig ya coob coob los noj txhua yam nroj tsuag, thiab tej ntoo tas du lug. Falau thiaj thov tias: ‘Thov Yehauvas tshem tej kooj txig no mus.’ Tiamsis tom qab Yehauvas muab cov kooj txig tshem tas lawm los, Falau tseem ua siab tawv li qub.

Yehauvas hais rau Mauxe tias: ‘Tsa koj txhais tes rau saum ntuj.’ Tamsim ntawd, lub ntuj txawm tsaus nti tau 3 hnub. Qhov no ua rau cov Iyi tsis pom kev thiab tsis pom dabtsi li. Tiamsis tej chaw uas cov Yixayee nyob mas pom kev kaj lug.

Falau hais rau Mauxe tias: ‘Nej cia li mus. Tiamsis tseg nej tej tsiaj txhu cia.’ Mauxe teb tias: ‘Peb yuav tsum coj peb tej tsiaj txhu mus, peb thiaj tau muab xyeem rau Vajtswv.’ Falau npau taws vog thiab nthe tias: ‘Cia li khiav mus! Yog kuv tseem pom koj ntxiv, kuv yuav muab koj tua kiag.’

“Nej yuav rov qab pom tias tus uas ncaj ncees thiab tus uas limhiam txawv li cas, thiab tus uas ua koom tu Vajtswv thiab tus uas tsis ua koom tu nws txawv li cas.”​—Malakhi 3:18