Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 19

Thawj 3 Qho Xwm Txheej Phem

Thawj 3 Qho Xwm Txheej Phem

Cov Yixayee tau raug quab yuam ua qhev hnyav heev. Yehauvas thiaj txib Mauxe thiab Aloo nkawd mus hais li no rau Falau: ‘Tso kuv haiv neeg mus xwv lawv thiaj tau teev tiam kuv hauv tebchaws moj sab qhua.’ Falau khav ntxhias teb tias: ‘Kuv tsis paub Yehauvas. Kuv yeej tsis tso cov Yixayee mus kiag li.’ Falau quab yuam cov Yixayee ua haujlwm hnyav tshaj qub. Yog li ntawd, Yehauvas yuav tsum ntuas Falau. Koj puas paub Yehauvas ntuas nws li cas? Yehauvas tso 10 qhov xwm txheej phem los raug Iyi tebchaws. Yehauvas hais rau Mauxe tias: ‘Falau yeej yuav tsis mloog kuv hais. Tagkis thaum sawv ntxov, Falau yuav mus rau ntawm tus Dej Nai. Cia li mus ntsib Falau thiab hais rau nws tias vim nws tsis tso kuv haiv neeg mus, tus Dej Nai yuav txia ua ntshav.’ Mauxe mloog Yehauvas lus thiab mus ntsib Falau. Falau ntsia ntsoov Aloo muab tus pas nrig ntaus tus Dej Nai. Ces tus dej cia li txia ua ntshav kiag. Dej txawm pib tsw lwj vim tej ntses tuag tas rau hauv dej thiab tsis muaj dej huv haus li lawm. Txawm li ntawd los, Falau tseem tsis kam tso cov Yixayee mus.

 Xya hnub tom qab ntawd, Yehauvas rov xa Mauxe mus hais rau Falau tias: ‘Yog koj tsis tso kuv haiv neeg mus, qav yuav tawm los puv nkaus Iyi tebchaws.’ Aloo thiaj muab nws tus pas nrig tsa hlo, ces qav txawm tawm los puv nkaus lub tebchaws. Qav nkag mus rau neeg tej vaj tse, tej txaj chaw, thiab tej laujkaub tais diav. Qav nyob puv nkaus qhov txhia chaw! Falau thov Mauxe kom Yehauvas tshem qhov xwm txheej phem no mus. Falau cog lus tias nws mam tso cov Yixayee mus. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj muab qhov xwm txheej no tshem mus. Cov neeg Iyi muab cov qav uas tuag khaws tau tsheej pawg mas lub tebchaws tsw lwj ntxiag. Tiamsis Falau tseem tsis kam tso cov tibneeg mus li.

Ces Yehauvas hais rau Mauxe tias: ‘Hais kom Aloo muab nws tus pas nrig nplawm hauv av, kom cov hmoov av txia ua yoov qaib tom neeg.’ Thaum Aloo ua li ntawd, txawm muaj yoov qaib ya nphoo ntxuas qhov txhia chaw los. Cov Iyi ib txhia thiaj hais rau nws tias: ‘Qhov xwm txheej phem no yog Vajtswv ua ntag.’ Txawm li ntawd los, Falau yeej tsis kam tso cov Yixayee mus li.

“Kuv yuav ua kom lawv paub kuv lub hwjchim thiab kuv lub zog, mas lawv yuav paub tias kuv lub npe yog [Yehauvas].”​—Yelemi 16:21