Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 15

Yehauvas Nco Ntsoov Yauxej

Yehauvas Nco Ntsoov Yauxej

Lub sijhawm uas Yauxej tseem raug kaw hauv nkuaj, Falau uas yog Iyi tus vajntxwv ua ib zaj npau suav tsis muaj leejtwg txhais tau li. Falau ib tug qhev qhia rau nws tias Yauxej yuav txhais tau nws zaj npau suav. Tamsim ntawd, Falau txawm txib neeg mus coj Yauxej tawm hauv nkuaj los.

Falau nug Yauxej tias: ‘Koj puas txawj txhais kuv tej npau suav?’ Yauxej teb Falau tias: ‘Yuav muaj mov noj nplua mias thoob plaws Iyi tebchaws 7 lub xyoos, tom qab ntawd yuav muaj kev tshaib nqhis 7 lub xyoo ntxiv. Xaiv ib tug uas muaj tswvyim los sau qoob loo thiab muab khaws cia kom cov pejxeem thiaj tsis tuag tshaib.’ Falau hais rau Yauxej tias: ‘Kuv tsa koj ua tus muaj hwjchim hauv Iyi tebchaws. Tsuas yog kuv thiaj ua tus loj dua koj xwb.’ Vim li cas Yauxej paub txhais Falau tej npau suav? Twb yog Yehauvas qhia nws xwb.

Thawj 7 lub xyoos ntawd, Yauxej sau tau qoob loo ntau heev cia. Tom qab ntawd txawm pib muaj kev tshaib nqhis thoob tebchaws raws li Yauxej tau hais. Tibneeg tuaj txhua qhov txhia chaw tuaj yuav mov ntawm Yauxej. Thaum Yakhauj hnov tias muaj mov hauv Iyi tebchaws, nws thiaj txib nws 10 leej tub mus yuav mov.

Thaum Yauxej cov tijlaug tuaj txog, Yauxej tseem cim tau lawv, tiamsis lawv tsis paub nws lawm. Lawv nyo hau ntshis pe nws hauv pem teb ib yam li nws zaj npau suav thaum nws tseem yau. Yauxej xav paub seb nws cov tijlaug puas tseem coj li qub. Nws thiaj hais rau lawv tias: ‘Nej yog neeg tshuaj tebchaws. Nej tuaj saib peb lub tebchaws seb  qaug zog qhovtwg xwb.’ Lawv teb tias: ‘Tsis yog! Peb muaj 12 leeg kwvtij nyob tebchaws Khana-as. Ib tug tuag lawm, tus kwv ntxawg tseem nrog peb txiv nyob pem tsev.’ Yauxej txawm hais tias: ‘Coj nej tus kwv ntxawg tuaj rau kuv, mas kuv thiaj li ntseeg nej.’ Ces lawv txawm mus tsev lawm.

Thaum lawv tej mov tag lawd, Yakhauj txib nws cov tub rov qab mus yuav mov hauv Iyi tebchaws. Zaum no lawv coj Npeeyamee nrog lawv mus. Yauxej thiaj sim lawv siab. Nws muab nws lub khob nyiaj zais rau hauv Npeeyamee lub seev. Nws liam tias lawv nyiag nws lub khob nyiaj lawm. Thaum Yauxej cov qhev nrhiav tau lub khob hauv Npeeyamee lub seev, ua rau nws cov tijlaug ceeb loj heev. Lawv thov Yauxej rau txim rau lawv es tsis txhob rau txim rau Npeeyamee.

Zaum no, Yauxej paub tias nws cov tijlaug tsis coj li qub lawm. Yauxej cia li quaj thiab qhia lawv tias: ‘Kuv yog nej tus kwv Yauxej. Kuv txiv puas tseem muaj txojsia nyob?’ Nws cov tijlaug yoob kiag. Nws hais rau lawv tias: ‘Tsis txhob ntshai vim nej tau ua li ntawd rau kuv. Vajtswv yog tus txib kuv los rau ntawm no xwb kom thiaj cawm tau nej txojsia. Cia li maj nroos rov qab mus coj kuv txiv los nyob ntawm no.’

Lawv coj tej xov zoo no mus piav rau lawv txiv, thiab coj lawv txiv mus nyob Iyi tebchaws. Yauxej thiab nws txiv twb sib ncaim tau ntau lub xyoos lawm. Zaum no nkawd yuav rov los sib pom dua.

“Yog nej tsis zam luag tej kev txhaum, nej leej Txiv yuav tsis zam nej tej kev txhaum thiab.”​—Mathai 6:15