Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 22

Qhov Txujci Ntawm Dej Hiavtxwv Liab

Qhov Txujci Ntawm Dej Hiavtxwv Liab

Thaum Falau hnov dheev tias cov Yixayee khiav tawm hauv Iyi mus tas lawm, nws txawm hloov siab kiag. Nws txhib nws pab tub rog tias: ‘Cia li npaj cov tsheb ua rog kom txhij, peb yuav mus caum cov Yixayee! Ua cas peb tso lawv mus.’ Falau thiab nws pab tub rog txawm raws cov Yixayee qab.

Thaum nruab hnub Yehauvas muab tus ncej huab coj cov Yixayee kev, thaum hmo ntuj nws muab tus ncej hluavtaws coj lawv kev. Nws coj lawv mus txog ntawm dej Hiavtxwv Liab thiab hais kom lawv tsuam chaw rau qhov ntawd.

Cov Yixayee pom Falau thiab nws pab tub rog raws lawv qab tuaj. Cov Yixayee tws kev lawm vim dej Hiavtxwv Liab nyob ntawm lawv ib sab hos Falau pab tub rog tuaj ib sab. Lawv thiaj quaj qw rau Mauxe tias: ‘Zaum no ces peb yuav tuag xwb lauj! Ua cas koj tsis cia peb nyob twjywm hauv Iyi tebchaws.’ Tiamsis Mauxe teb lawv tias: ‘Tsis txhob ntshai. Tos mentsis, nej yeej yuav pom Yehauvas cawm peb dim.’ Mauxe yeej tso siab plhuav rau Yehauvas, puas yog?

Yehauvas hais kom cov Yixayee tshais chaw. Hmo ntawd, Yehauvas muab tus ncej huab los kem kiag cov Iyi thiab cov Yixayee. Cov Iyi sab mas tsaus ntuj nti, tiamsis cov Yixayee sab pom kev kaj nrig xwb.

 Yehauvas hais kom Mauxe tsa tes rau saum dej Hiavtxwv Liab. Ces Yehauvas txawm ua cua hlob hlob ntsawj ib hmos nkaus. Dej hiavtxwv thiaj faib hlo rau 2 sab yam li tus ntsa loog, ua kiag ib txojkev qhuav qhawv rau lawv taug mus. Tsheej plhom tus Yixayee thiaj taug txojkev ntawd mus rau sab tid.

Falau pab tub rog kuj raws cov Yixayee qab mus thiab. Ces Yehauvas txawm ua rau cov tub rog ceeb zom zaws. Lawv tej log tsheb txawm hle pes hlo. Cov tub rog thiaj qw nrov nrov tias: ‘Cia li khiav tawm ntawm no! Yehauvas tuaj cov Yixayee tog tawm tsam peb.’

Yehauvas hais rau Mauxe tias: ‘Cia li tsa koj txhais tes rau saum hiavtxwv.’ Tamsim ntawd, cov dej txawm nphau nphwv los nyab kiag cov Iyi pab tub rog. Falau thiab nws cov tub rog tuag tag nrho, tsis dim ib tug li.

Cov neeg uas mus dhau rau sab ntug dej tid hu nkauj zoo siab hlo qhuas Yehauvas tias: ‘Hu nkauj qhuas Yehauvas rau qhov nws twb kov yeej nws cov yeeb ncuab lawm. Nws muab tej nees thiab tej tub rog caij nees laim kiag rau hauv hiavtxwv.’ Cov tibneeg hu nkauj, cov pojniam seev cev, thiab npuaj nruas. Txhua tus zoo siab kawg nkaus li vim lawv dim los nyob ywj pheej lawm.

“Vim li no peb thiaj ruaj siab hais tau tias, ‘[Yehauvas] yog tus pab kuv, kuv tsis ntshai li. Neeg yuav ua li cas tau rau kuv?’”​—Henplais 13:6