Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 21

Qhov Xwm Txheej 10

Qhov Xwm Txheej 10

Ua ntej Mauxe tawm mus, nws cog lus rau Falau tias nws yuav tsis rov tuaj ntsib Falau li lawm thiab hais rau Falau tias: ‘Hmo no, thaum ib tag hmo txhua tus tub hlob uas nyob hauv Iyi tebchaws yuav tuag, tsis hais Falau tus tub hlob mus txog tus poj qhev tus tub hlob huvsi.’

Yehauvas hais kom cov Yixayee noj ib pluag hmo uas tshwj xeeb heev. Nws hais tias: ‘Nej yuav tsum muab ib tug yaj los yog tshis uas muaj 1 xyoos tua, thiab muab cov ntshav pleev ntawm qhov rooj. Muab cov nqaij ci kom siav los noj ntxuag tej ncuav tsis xyaw keeb. Hmo no yog hmo uas kuv yuav tso nej dim, nej yuav tsum hnav ris tsho thiab rau khau npaj tos.’ Koj xav cov Yixayee puas zoo siab thaum lawv hnov Yehauvas hais li ntawd?

Thaum ib tag hmo, Yehauvas ib tug tubtxib saum ntuj ya mus rau txhua lub tsev hauv Iyi tebchaws. Txhua lub tsev uas tsis muaj ntshav pleev ntawm qhov rooj, tus tub hlob raug tua tuag hmo ntawd. Tus tubtxib saum ntuj hla dhau txhua lub tsev uas muaj ntshav pleev ntawm qhov rooj. Cov Iyi txhua yim neeg yeej muaj ib tug menyuam tuag, txawm yog tus muaj tus pluag huvsi. Tshuav haiv neeg Yixayee tej menyuam thiaj tsis tuag xwb.

Thaum Falau tus tub hlob tuag ua rau nws nyuaj siab heev. Falau thiaj hais  rau Mauxe thiab Aloo tias: ‘Cia li khiav tawm mus. Cia li mus pe nej tus Vajtswv. Coj nej tej tsiaj txhu mus tibsi!’

Thaum ib tag hmo qaim hli nrig cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws mus. Lawv taug kev raws pab raws pawg, tag nrho sawvdaws muaj 600,000 leej txivneej thiab tseem muaj pojniam menyuam coob kawg li. Kuj muaj lwm haiv neeg coob heev nrog lawv mus pe hawm Yehauvas thiab. Zaum no cov Yixayee dim lawm tiag lauj!

Txhua txhua xyoo cov neeg Yixayee yuav tsum ua ib pluag hmo tshwj xeeb nco txog hmo uas Yehauvas cawm lawv dim. Pluas hmo ntawd hu ua Kevcai Hla Dhau.

“Qhov uas kuv tseem tseg koj txojsia cia kuj yog kuv yuav ua kuv lub hwjchim tshwm rau koj pom xwv thiaj tshaj tawm kuv lub npe mus thoob ntiajteb.”​—Khiav Dim 9:16