Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

Qhia Txog Ntu 4

Qhia Txog Ntu 4

Ntu no yuav qhia peb txog Yauxej, Yauj, Mauxe, thiab cov Yixayee. Cov neeg no puavleej tiv dhau dab Ntxwg Nyoog tej kev tsim txom. Muaj ib txhia raug kev tsis ncaj ncees, raug kaw, raug ua qhev, thiab ntsib kev ploj kev tuag. Txawm li ntawd los, Yehauvas tsom kwm lawv zoo heev. Cov niam txiv, pab nej cov menyuam nkag siab tias txawm Yehauvas cov tub qhe raug tsim txom loj npaum li cas los lawv yeej tsis tso kev ntseeg tseg li.

Yehauvas tso 10 qhov xwm txheej phem los raug Iyi, ua pov thawj tias nws muaj hwjchim tshaj lawv tej vajtswv cuav. Yehauvas tau tiv thaiv nws haiv neeg thaum ub thiab tseem tiv thaiv peb niaj hnub nimno thiab.

MUAJ DABTSI HAUV NTU NO

ZAJ 14

Tus Qhev Uas Mloog Vajtswv Lus

Yauxej ua qhov yog xwb, tiamsis nws tseem raug txom nyem ua luaj li. Vim li cas?

ZAJ 15

Yehauvas Nco Ntsoov Yauxej

Txawm tias Yauxej nyob deb ntawm nws tsev neeg los, Vajtswv yeej tseem nrog nraim nws.

ZAJ 16

Yauj Yog Leejtwg?

Yauj mloog Yehauvas lus txawm yuav nyuaj npaum li cas los xij.

ZAJ 17

Mauxe Zoo Siab Teev Tiam Yehauvas

Mauxe niam ua tau siab tawv thiab muaj tswvyim heev, Mauxe thiaj dim.

ZAJ 18

Tsob Ntoo Uas Cig Nplaim Taws

Vim li cas tsob ntoo ho tsis kub hnyiab?

ZAJ 19

Thawj 3 Qho Xwm Txheej Phem

Falau coj kev kub ntxhov los raug nws haiv neeg vim nws tsis txo hwjchim mloog Vajtswv hais.

ZAJ 20

Muaj 6 Qhov Xwm Txheej Phem Ntxiv

Tej xwm txheej no txawv thawj 3 qho xwm txheej li cas?

ZAJ 21

Qhov Xwm Txheej 10

Qhov xwm txheej kawg no, ua rau Falau txo nws lub hwjchim kiag.

ZAJ 22

Qhov Txujci Ntawm Dej Hiavtxwv Liab

Falau tiv dhau 10 qhov xwm txheej, tiamsis nws puas yuav dim qhov txujci uas Vajtswv ua no?