Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 9

Tau Ib Tug Metub Lawm!

Tau Ib Tug Metub Lawm!

Aplahas thiab Xala nkawd twb sib yuav tau ntau xyoo lawm. Nkawd tso vaj tse hauv lub moos Aw tseg mus nyob tsev ntaub xwb. Tiamsis Xala yeej tsis yws ib los li, vim nws tso siab plhuav rau Yehauvas.

Xala ntshaw menyuam heev, nws thiaj hais rau Aplahas tias: ‘Cia kuv tus nkauj qhe Haka yug ib tug metub ua kuv tug.’ Tsis ntev, Haka thiaj yug tau ib tug metub thiab muab nws tis npe hu ua Yisama-ee.

Ntau xyoo tom qab no, thaum Aplahas muaj 99 xyoos thiab Xala muaj 89 xyoos, tau muaj 3 tug qhua tuaj xyuas nkawd. Aplahas thiaj caw lawv los so hauv ib tsob qab ntoos thiab noj sus. Koj puas paub cov qhua no yog leejtwg? Lawv yog Vajtswv cov tubtxib saum ntuj! Lawv hais rau Aplahas tias: ‘Lwm xyoo lub caij no, koj tus pojniam yuav yug tau ib tug metub.’ Xala nyob hauv tsev ntaub mloog lawv tham, nws thiaj li luag twjywm thiab xav tias: ‘Kuv twb laus lawm, kuv tseem yuav muaj taus menyuam thiab lov?’

Xyoo tom qab xwb, Xala thiaj yug tau ib tug metub, raws li Yehauvas tus tubtxib saum ntuj tau hais. Aplahas thiaj li muab nws tis npe hu ua Yiha, uas yog txhais tias, ‘Luag Ntxhi.’

 Thaum Yiha muaj 5 xyoos, Xala pom Yisama-ee luag thuam Yiha. Xala tsis txaus siab, nws thiaj hais kom Aplahas muab Haka thiab Yisama-ee nkawd ntiab khiav mus. Xub thawj Aplahas tsis kam, tiamsis Yehauvas hais rau Aplahas tias: ‘Cia li mloog Xala hais. Kuv mam saib xyuas Yisama-ee. Tiamsis kuv tej lus cog tseg tsuas mus rau Yiha xwb.’

“Vim Aplahas ntseeg, txawm yog nws laus heev lawm thiab Xala kuj xeeb tsis taus menyuam los nws tau hwjchim uas yuav muaj tub vim nws suav tias Vajtswv uas cog lus tseg lawm yog tus uas tso siab tau.”​—Henplais 11:11