Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 13

Yakhauj Thiab Exau Hais Sib Haum

Yakhauj Thiab Exau Hais Sib Haum

Yehauvas cog lus rau Yakhauj tias nws yuav tiv thaiv Yakhauj ib yam li nws tau tiv thaiv Aplahas thiab Yiha lawm thiab. Yakhauj mus rau ib lub tebchaws hu ua Halas thiab nws yuav pojniam qhov ntawd. Nws muaj tub muaj ki coob coob thiab nplua nuj heev.

Yehauvas mam hais rau Yakhauj tias: ‘Cia li rov qab mus rau lub tebchaws uas yug koj.’ Ces Yakhauj thiab nws tsev neeg txawm sawv kev mus. Thaum lawv mus txog ib tog kev, muaj neeg hais rau Yakhauj tias: ‘Koj tus tijlaug Exau muaj 400 leej txivneej nrog nws tuaj ua ke!’ Yakhauj thiaj txhawj ntshai heev tsam Exau tuaj muab nws thiab nws tsev neeg tua. Nws thiaj thov Yehauvas tias: ‘Thov cawm kuv dim hauv kuv tus tijlaug txhais tes.’ Hnub tom qab, Yakhauj thiaj xa ib co yaj, tshis, nyuj, ntxhuav, thiab nees luav mus pub rau Exau.

Hmo ntawd thaum Yakhauj nyob ib leeg, muaj ib tug tubtxib saum ntuj los nrog nws sib qhau zog. Nkawd sib qhau ib hmos kaj ntug ua rau Yakhauj raug mob los nws yeej tsis tso tus tubtxib ntawd mus li. Tus tubtxib saum ntuj hais rau Yakhauj tias: ‘Tso kuv mus.’ Tiamsis Yakhauj teb tias: ‘Kuv yuav tsis tso mus txog thaum koj foom koob hmoov rau kuv.’

Thaum kawg tus tubtxib saum ntuj thiaj foom koob hmoov rau Yakhauj. Zaum no, Yakhauj mam paub tias Yehauvas yuav tsis kheev Exau ua phem rau nws.

 Tagkis ntawd Yakhauj tsa muag ntsia pom Exau thiab 400 leej txivneej tabtom tuaj yuav txog. Yakhauj thiaj ua nws tsev neeg ntej mus khoov ntshis pe Exau 7 zaus. Exau dhia los mus puag nkaus Yakhauj. Nkawd nyias taus nyias quaj thiab hais sib haum. Qhov Yakhauj ua li no haum Yehauvas siab heev, puas yog?

Tom qab ntawd, Exau rov qab mus tsev. Yakhauj muaj 12 tug tub hu li no: Lunpee, Xime-oo, Levi, Yuda, Daj, Nathali, Kas, Asaw, Ixakha, Xenpuloo, Yauxej, thiab Npeeyamee. Yehauvas tau siv Yauxej los cawm Nws haiv neeg. Koj puas paub nws siv Yauxej los ua dabtsi? Cia peb nyeem ntxiv mus.

“Nej yuav tsum hlub nej cov yeeb ncuab thiab thov Vajtswv pab cov uas tsim txom nej, nej thiaj yog leej Txiv uas nyob saum ntuj li tub.”​—Mathai 5:44, 45