Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 12

Yakhauj Tau Qub Txeeg Qub Teg

Yakhauj Tau Qub Txeeg Qub Teg

Thaum Yiha muaj 40 xyoo nws yuav Lenpekha ua pojniam. Nws hlub Lenpekha heev. Nkawd muaj 2 tug tub ntxaib.

Exau yog tus hlob. Nws yog ib tug txawj tua nqaij thiab nyiam nyob nruab nrag heev. Yakhauj yog tus yau. Nws nyiam nyob hauv tsev xwb.

Puag thaum ub yog leej txiv tuag lawm, tus tub hlob yog tus tau tej qub txeeg qub teg xws li liaj teb thiab nyiaj txiag ntau dua. Tej qub txeeg qub teg uas Yiha tau yog tej koob hmoov uas Yehauvas tau cog tseg rau Aplahas lawd. Exau tsis mob siab txog tej lus cog tseg no li, tiamsis Yakhauj muab tej no saib rau nqe heev.

Muaj ib hnub Exau mus yos hav zoov los txog nws sab kawg li. Yakhauj tabtom hau taum liab tsw qab ntxiag. Exau hais rau Yakhauj tias: ‘Kuv tshaib plab heev! Muab koj cov taum ib qho rau kuv noj!’ Yakhauj teb tias: ‘Tau kawg, tiamsis cog lus tias, koj muab feem uas ua tijlaug rau kuv tso.’ Exau teb tias: ‘Feem nyuag ntawd xwb yuav muaj qabhau dabtsi rau kuv! Koj yuav los tau. Kuv xav tau mov noj xwb.’ Exau ua li no puas zoo? Yeej tsis zoo li. Exau muab qhov uas muaj nqes tshaj los pauv tib taig taum liab xwb.

Thaum Yiha laus heev lawm, nws npaj siab yuav foom koob hmoov rau nws tus tub hlob Exau. Tiamsis Lenpekha ho siv tswvyim pab  Yakhauj, Yakhauj thiaj tau tej koob hmoov. Thaum Exau paub txog qhov ntawd, nws chim kawg nkaus li. Nws txawm npaj siab yuav muab nws tus kwv Yakhauj tua pov tseg. Yiha thiab Lenpekha xav tiv thaiv Yakhauj ntawm Exau tes, nkawd thiaj hais rau Yakhauj tias: ‘Cia li mus nrog koj dab laug Lanpas nyob, kom Exau siab nqeg tso.’ Yakhauj thiaj ua li nws niam nws txiv hais es khiav mus lawm.

“Yog leejtwg tau tag nrho lub ntiajteb huvsi tiamsis nws txojsia tu lawm, tus ntawd yuav tau qabhau dabtsi? Neeg yuav muab dabtsi pauv tau txojsia rov los?”​—Malakau 8:36, 37