Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 7

Tus Pej Thuam Npanpee

Tus Pej Thuam Npanpee

Tom qab Dej Dag Nyab ntiajteb, Nau-a cov tub muaj menyuam coob heev tuaj. Lawv huaj vam coob zuj zus mus nyob txhua qhov chaw hauv ntiajteb li Yehauvas tau hais.

Tiamsis muaj ib txhia tsis mloog Yehauvas lus. Lawv hais tias: ‘Cia peb rhawv ib lub nroog peb thiaj tau nyob ua ke. Cia peb ua ib tug pej thuam kom siab mus nto ntuj, peb thiaj yuav nto moo.’

 Yehauvas tsis pom zoo rau tibneeg ua li ntawd, nws thiaj txwv lawv. Koj puas paub nws ua li cas? Nws ua rau lawv nyias hais nyias ib yam lus lawm. Qhov no ua rau lawv tsis sib to taub ces lawv thiaj tso tseg tsis ua tus pej thuam lawm. Yog li ntawd, lub nroog thiaj siav npe hu ua Npanpee uas txhais tias: “Ua kom tsis txhob sib to taub.” Tibneeg thiaj tsiv mus nyob thoob plaws ntiajteb. Txawm tias lawv mus nyob txawv chaw lawm los lawv tseem ua phem kawg li. Puas tseem tshuav ib tug twg hlub Yehauvas thiab? Cia peb nyeem ntxiv mus.

“Txhua tus uas tsab ua loj yuav raug muab txo kom qes, tiamsis tus uas txo hwjchim yuav raug muab tsa ua loj.”​—Luka 18:14