Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 10

Cia Li Nco Txog Lauj Tus Pojniam

Cia Li Nco Txog Lauj Tus Pojniam

Lauj nrog nws txiv hlob Aplahas nyob ua ke hauv tebchaws Khana-as. Ntev mus ntev tuaj, Aplahas thiab Lauj nkawd cov tsiaj txhu muaj coob heev tuaj, tsis muaj tshav zaub txaus lawm. Aplahas thiaj hais rau Lauj tias: ‘Tej chaw no tsis txaus rau peb sawvdaws nyob lawm. Cia li xaiv seb koj nyiam mus nyob rau thaj chaw twg. Kuv mam mus nyob rau lwm thaj.’ Aplahas txawj xav heev, puas yog?

Lauj pom ib thaj chaw uas zoo nkauj heev nyob ze lub moos Xaudoo. Qhov chaw ntawd muaj dej ntws nto thiab muaj tshav zaub ntsuab xiab. Nws thiaj coj nws tsev neeg thiab nws tej tsiaj txhu mus nyob rau qhov ntawd.

Muaj neeg phem heev nyob hauv lub moos Xaudoo thiab Kaumaula. Lawv limhiam kawg li, Yehauvas thiaj yuav muab lawv tua pov tseg. Tiamsis Vajtswv yuav tseg Lauj thiab nws tsev neeg tsis tua. Yehauvas thiaj txib 2 tug tubtxib saum ntuj los ceeb toom Lauj lawv tias: ‘Maj nroos! Cia li khiav tawm hauv lub moos no mus! Yehauvas yuav muab hlawv pov tseg.’

Lauj pheej ua xyem xyav tsis maj li. Yog li ntawd, 2 tug tubtxib saum ntuj thiaj ntsiab nkaus Lauj lawv tes maj nroos khiav tawm hauv lub moos ntawd mus thiab hais tias: ‘Cia li khiav kom dim, tsis txhob tig saib qab nej thiaj tsis tuag!’

Thaum lawv khiav mus txog lub moos Xau-a, Yehauvas tso hluavtaws lawj faj poob saum ntuj los hlawv lub moos Xaudoo thiab lub moos  Kaumaula ua rau 2 lub moos no puam tsuaj tag nrho. Lauj tus pojniam tsis mloog Yehauvas lus, nws txawm tig hlo saib qab nws thiaj khov kiag ua ib tug ncej ntsev lawm. Tiamsis Lauj thiab nws 2 tug ntxhais tsis tuag vim lawv mloog Yehauvas lus. Ntshe lawv yuav tu siab heev vim lawv niam tsis ua li Yehauvas hais. Koj xav lawv puas zoo siab vim lawv mloog lus?

“Cia li nco txog Lauj tus pojniam.”​—Luka 17:32