Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 11

Sim Aplahas Txojkev Ntseeg

Sim Aplahas Txojkev Ntseeg

Aplahas cob qhia nws tus tub Yiha kom hlub Yehauvas thiab tso siab plhuav rau Nws tej lus cog tseg. Thaum Yiha muaj li 25 xyoos, Yehauvas hais kom Aplahas ua ib yam uas nyuaj kawg kiag li. Koj puas paub yog dabtsi?

Vajtswv hais rau Aplahas tias: ‘Cia li coj koj tib tug tub mus hlawv xyeem saum ib lub roob hauv Mauliya tebchaws.’ Aplahas tsis paub xyov yog vim li cas Yehauvas thiaj hais kom nws ua li ntawd. Txawm li ntawd los, Aplahas yeej ua raws nkaus li Yehauvas hais.

Hnub tom qab thaum sawv ntxov tsees, Aplahas coj Yiha thiab nws 2 tug tub qhe mus rau Mauliya. Lawv mus tau 3 hnub ke, lawv mam pom lub roob ntawd. Aplahas thiaj kom 2 tug tub qhe nyob tos es nws ob txiv tub yuav mus hlawv tsiaj xyeem rau saum lub roob tag tso mam rov qab los. Aplahas muab taws rau Yiha kwv, ces Aplahas nqa ib rab riam. Yiha thiaj nug nws txiv tias: ‘Tus yaj uas yuav muab hlawv xyeem nyob qhovtwg?’ Nws txiv teb tias: ‘Metub, Yehauvas mam li npaj.’

Thaum nkawd mus txog saum roob lawd, nkawd txawm tib ib lub thaj. Aplahas thiaj li muab Yiha tes taw khi thiab tsaws nws rau saum lub thaj ntawd.

Aplahas thau hlo riam, yuav muab nws tus tub tua. Tamsim ntawd, Yehauvas ib tug tubtxib saum ntuj hu tuaj tias: ‘Aplahas! Tsis txhob ua li cas kiag li rau tus metub! Nimno kuv paub tseeb lawm tias koj ntseeg Vajtswv heev vim qhov uas  koj txaus siab hlo muab koj tib tug tub hlawv xyeem rau Vajtswv.’ Aplahas pom ib tug laug yaj daig ntawm ib xyuv ntoo. Nws thiaj muab Yiha tso thiab muab tus laug yaj ntawd hlawv xyeem rau Yehauvas xwb.

Txij hnub ntawd los, Yehauvas muab Aplahas hu ua nws tus phoojywg. Koj puas paub yog vim li cas? Txawm Aplahas tsis nkag siab txog tej uas Yehauvas hais kom nws ua los, nws yeej txaus siab hlo mloog Yehauvas lus.

Yehauvas hais nws tej lus cog tseg dua rau Aplahas tias: ‘Kuv yuav foom koob hmoov rau koj thiab koj yuav muaj tub ki coob heev.’ Cov lus no txhais tias Yehauvas yuav foom koob hmoov ntawm Aplahas caj ces mus rau cov tibneeg uas ncaj ncees.

“Vajtswv hlub ntiajteb kawg li nws thiaj pub nws tib leej Tub los kom txhua tus uas ntseeg leej Tub ntawd thiaj tsis puam tsuaj tiamsis yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg.”​—Yauhas 3:16