Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 8

Aplahas Thiab Xala Mloog Vajtswv Lus

Aplahas Thiab Xala Mloog Vajtswv Lus

Lub moos Aw nyob tsis deb ntawm lub nroog Npanpee. Cov tibneeg uas nyob hauv Aw teev tiam ntau tus vajtswv uas tsis yog Yehauvas. Tiamsis muaj ib tug txivneej nyob hauv lub moos Aw uas teev tiam Yehauvas, hu ua Aplahas.

Yehauvas hais rau Aplahas tias: ‘Koj cia li tawm hauv koj lub tebchaws thiab tawm hauv koj cov kwvtij mus rau lub tebchaws uas kuv yuav qhia rau koj.’ Vajtswv cog lus ntxiv tias: ‘Koj yuav ua ib haiv neeg loj thiab kuv yuav ua zoo rau coob tus hauv ntiajteb no vim yog saib rau koj.’

Aplahas tsis paub xyov Yehauvas yuav coj nws mus nyob qhovtwg, tiamsis nws tso siab plhuav rau Yehauvas. Vim li ntawd, Aplahas thiaj coj nws tus pojniam Xala, nws txiv Thela, thiab nws tijlaug tus tub Lauj  nrog nws mus. Lawv txawm tu nra sawv kev mus raws li Yehauvas tau hais.

Aplahas hnub nyoog muaj 75 xyoos rau thaum Yehauvas coj lawv mus txog lub tebchaws Khana-as. Vajtswv cog lus rau Aplahas tias, ‘Tag nrho lub tebchaws uas koj pom no, kuv yuav muab rau koj tej xeeb ntxwv.’ Aplahas thiab Xala nkawd twb laus heev lawm thiab muaj tsis taus menyuam li. Yog li ntawd, Yehauvas yuav ua li cas, nws tej lus cog tseg thiaj muaj tiav?

“Vim Aplahas ntseeg, thaum nws raug hu kom tawm mus rau lub chaw uas yuav tau ua nws qub txeeg qub teg nws kuj mloog lus thiab taug kev mus tsis paub tias yuav mus rau qhovtwg.”​—Henplais 11:8