Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Qhia Txog Ntu 3

Qhia Txog Ntu 3

Thaum Dej Dag Nyab ntiajteb tas, tshuav qho tus uas teev tiam Yehauvas xwb. Ib tug yog Aplahas. Yehauvas suav tias Aplahas yog Nws tus phoojywg. Vim li cas Aplahas ho tau ua Yehauvas tus phoojywg? Cov niam txiv, pab nej cov menyuam pom tias Yehauvas yeej xav paub lawv zoo thiab xav pab lawv heev thiab. Peb yeej muaj peevxwm mus cuag tau Yehauvas txhua lub sijhawm ib yam li Aplahas, Lauj, thiab Yakhauj. Tso siab plhuav tias Yehauvas yeej yuav ua raws li nws tau cog tseg lawd.

MUAJ DABTSI HAUV NTU NO

ZAJ 7

Tus Pej Thuam Npanpee

Tibneeg koom siab tsim tsa ib lub nroog thiab ua ib tug pej thuam kom siab mus nto ntuj. Vim li cas Vajtswv cia li ua rau lawv nyias hais nyias ib yam lus lawm?

ZAJ 8

Aplahas Thiab Xala Mloog Vajtswv Lus

Vim li cas Aplahas thiab Xala nkawd ho hloov lub neej hauv lub moos Aw mus nyob tsis tsheej chaw hauv tebchaws Khana-as?

ZAJ 9

Tau Ib Tug Metub Lawm!

Vajtswv tau ua li cas nws tej lus cog tseg rau Aplahas thiaj muaj tiav? Vajtswv tej lus cog tseg yuav muaj tiav rau Yiha los Yisama-ee?

ZAJ 10

Cia Li Nco Txog Lauj Tus Pojniam

Vajtswv tso hluavtaws lawj faj poob saum ntuj los hlawv lub moos Xaudoo thiab Kaumaula. Vim li cas Vajtswv thiaj muab 2 lub moos no hlawv pov tseg? Ua li cas rau Lauj tus pojniam lawd?

ZAJ 11

Sim Aplahas Txojkev Ntseeg

Vajtswv hais rau Aplahas tias: ‘Coj koj tib tug tub mus hlawv xyeem saum lub roob Mauliya.’ Aplahas yuav ua li cas?

ZAJ 12

Yakhauj Tau Qub Txeeg Qub Teg

Yiha thiab Lenpekha muaj ib nkawm ntxaib hu ua Exau thiab Yakhauj. Exau yog tus hlob, tej qub txeeg qub teg yuav yog nws tug. Vim li cas nws ho muab pauv ib taig nyuag taum xwb?

ZAJ 13

Yakhauj Thiab Exau Hais Sib Haum

Ua li cas Yakhauj ho tau koob hmoov ntawm ib tug tubtxib saum ntuj? Yakhauj ua li cas thiaj nrog tau Exau hais sib haum?