Tom qab Adas thiab Eva nkawd tawm hauv lub vaj Edee lawm, nkawd mam li muaj tub muaj ki. Nkawd yug tau thawj tug tub hu ua Khayee. Nws yog neeg ua liaj ua teb. Nkawd yug tau tus 2 hu ua Anpee. Nws yog neeg yug yaj.

Muaj ib hnub Khayee thiab Anpee coj tej khoom pub tuaj fij rau Yehauvas. Yehauvas txaus siab rau Anpee qhov khoom pub, tiamsis tsis txaus siab rau Khayee qhov. Khayee thiaj npau taws heev. Yehauvas twb ntuas kom Khayee tsis txhob chim tsam nws ua tau phem, tiamsis Khayee tsis mloog li.

Khayee hais rau Anpee tias: ‘Nrog kuv mus tom teb.’ Thaum nkawd mus txog, Khayee cia li muab nws tus kwv  ntaus tuag lawm. Yehauvas xav li cas xwb? Yehauvas rau txim rau Khayee thiab ntiab kom Khayee khiav mus nyob deb deb ntawm nws tsev neeg. Yehauvas tsis pub Khayee rov los tsev li lawm.

Zaj no pab tau peb li cas? Tej thaud yuav muaj ub muaj no uas tsis mus raws li peb siab xav, ua rau peb npau taws heev. Yog thaum peb pib npau taws heev lossis lwm tus ho pom peb npau taws es pab ntuas peb ces peb yuav tsum mloog thiab tswj peb lub siab.

Anpee hlub Yehauvas thiab nyiam ua qhov ncaj. Yehauvas yeej yuav nco ntsoov nws. Thaum Vajtswv muab lub ntiajteb kho ua lub vaj kaj siab, Nws yuav tsa Anpee sawv rov qab los tau txojsia.

‘Koj cia li muab tej uas yuav muab xyeem ntawd tso rau ntawm lub thaj ib sab es rov mus nrog tus kwvtij ntawd hais haum sib raug zoo tso mam li tuaj muab xyeem.’​—Mathai 5:24