Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 6

Yim Leej Dim

Yim Leej Dim

Nau-a thiab nws tsev neeg nrog rau tej tsiaj txhu nkag mus rau hauv lub nkoj. Yehauvas muab lub qhov rooj nkoj kaw ces txawm pib los nag. Nag los hlob heev ua rau lub nkoj ntab plaws. Dej nyab zuj zus thoob plaws lub ntiajteb. Cov neeg phem nyob sab nraum lub nkoj tuag tag huvsi. Tiamsis Nau-a thiab nws tsev neeg tsis tuag. Koj xav lawv puas zoo siab tias lawv mloog Yehauvas lus?

Nag los tau 40 hnub 40 hmo mam tu. Dej maj mam nqeg zuj zus. Thaum kawg lub nkoj thiaj los khuam rau saum ncov roob. Dej tseem nqeg tsis tau tag. Nau-a thiab nws tsev neeg thiaj tawm tsis tau hauv lub nkoj mus tamsim ntawd.

Dej maj mam nqhuab zuj zus. Nau-a thiab nws tsev neeg twb nyob hauv lub nkoj tau ib xyoos ntau lawm. Yehauvas thiaj hais kom lawv tawm hauv lub nkoj mus. Lawv nco Yehauvas txiaj ntsig heev, lawv thiaj li tua tsiaj xyeem ua Yehauvas tsaug vim Nws cawm lawv dim.

Yehauvas txaus siab heev rau yam uas lawv xyeem pub ntawd. Nws cog lus tias nws yuav tsis tso dej los rhuav tshem ib puas tsav yam hauv lub ntiajteb no lawm. Nws thiaj muab ib tug duab zaj sawv saum nruab ntug los ua lub cim cog lus cia. Koj puas tau pom ib tug duab zaj dua li?

Yehauvas kuj hais kom Nau-a thiab nws tsev neeg muaj tub muaj ki mus nyob puv nkaus lub ntiajteb.

“Nau-a nkag rau hauv lub nkoj, mas lawv twb tsis paub mus txog thaum dej los nyab kiag lawv thiab kuav tag nrho huvsi.”​—Mathai 24:38, 39