Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 5

Nau-a Lub Nkoj

Nau-a Lub Nkoj

Tsis ntev xwb, tibneeg huaj vam coob coob puv ntiajteb. Tibneeg feem coob coj phem kawg li. Muaj ib txhia tubtxib saum ntuj kuj ua phem thiab. Lawv tso ntuj ceeb tsheej uas yog lawv lub chaw nyob tseg los rau hauv lub ntiajteb no. Koj puas paub vim li cas lawv thiaj ua li ntawd? Vim lawv xav txia los ua neeg xwv lawv thiaj tau yuav tibneeg tej ntxhais ua pojniam.

Cov tubtxib saum ntuj thiab cov pojniam ntawd yug tau ib co tub. Thaum lawv hlob tuaj lawv muaj zog thiab phem heev. Lawv ua nruj ua tsiv kom lwm tus raug mob. Yehauvas yuav tsis cia kom muaj tej yam phem zoo li no nyob mus li. Yog li ntawd, nws thiaj txiav txim siab tso dej dag los nyab lub ntiajteb kom lawv tuag tag tibsi.

Tiamsis muaj ib tug txivneej tsis coj li lawv. Nws hlub Yehauvas heev. Nws lub npe hu ua Nau-a. Nws thiab nws tus pojniam muaj 3 tug tub hu ua Xeeb, Has, thiab Yafe. Lawv ib leeg kuj muaj ib tug pojniam thiab. Yehauvas hais kom Nau-a ua ib lub nkoj loj loj xwv nws thiab nws tsev neeg thiaj tsis tuag thaum Dej Dag Nyab ntiajteb. Lub nkoj no zoo li ib lub thawv loj loj uas ntab yees saum nplaim dej. Yehauvas kuj hais kom Nau-a coj txhua yam tsiaj txhu los rau hauv lub nkoj kom dim thiab.

Nau-a thiaj pib ua lub nkoj. Nws thiab nws tsev neeg ua lub nkoj tau 50 xyoo mam li tiav. Lawv ua lub nkoj zoo nkaus li Yehauvas tau hais. Lub sijhawm ntawd, Nau-a kuj mus ceeb toom sawvdaws tias dej dag yuav nyab ntiajteb thiab. Tiamsis tsis muaj leejtwg mloog nws hais li.

Twb txog caij nkag mus rau hauv lub nkoj lawm. Cia peb nyeem ntxiv seb tau muaj li cas.

“Tiam uas Nau-a nyob zoo li cas, ces thaum Neeg leej Tub tshwm plaws los kuj yuav zoo ib yam li ntawd.”​—Mathai 24:37