Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 3

Adas Thiab Eva Tsis Mloog Vajtswv Lus

Adas Thiab Eva Tsis Mloog Vajtswv Lus

Muaj ib hnub thaum Eva nyob ib leeg, muaj ib tug nab hais rau nws tias: ‘Puas yog Vajtswv tsis pub neb noj txhua yam txiv ntoo?’ Eva teb tias: ‘Wb noj tau txhua yam txiv ntoo tiamsis tsuas yog ib tsob thiaj noj tsis tau xwb. Yog wb noj tsob ntawd, wb yuav tuag.’ Tus nab hais tias: ‘Neb yeej yuav tsis tuag. Yog neb noj, neb yuav zoo ib yam li Vajtswv.’ Puas muaj tseeb li ntawd? Tsis muaj. Tus nab dag xwb. Tiamsis Eva ntseeg tej uas tus nab hais. Thaum Eva yim ntsia lub txiv, nws yimhuab xav noj. Eva txawm de kiag lub txiv los noj ces coj mus rau Adas noj thiab. Adas yeej paub tias yog nkawd tsis mloog Vajtswv lus ces nkawd yeej yuav tuag. Txawm li ntawd los, Adas tseem muab noj lawm thiab.

Hnub ntawd, Yehauvas nrog Adas thiab Eva tham. Yehauvas thiaj nug tias vim li cas nkawd tsis mloog nws lus. Eva muab liam rau tus nab, hos Adas muab liam rau Eva. Vim Adas thiab Eva tsis mloog lus, Yehauvas thiaj muab nkawd ntiab tawm hauv lub vaj Edee mus. Yehauvas thiaj muab tubtxib saum ntuj thiab ib rab ntaj nplaim taws los zov tsis pub neeg nkag mus rau hauv lub vaj lawm.

Yehauvas hais tias nws yuav rau txim rau tus uas dag Eva. Puas yog tus nab tiag? Tsis yog, vim tias Yehauvas tsis tau tsim kom tej nab txawj hais lus. Yog ib tug tubtxib phem saum ntuj ua rau tus nab ntawd txawj hais lus los ntxias Eva xwb. Tus tubtxib saum ntuj ntawd thiaj siav npe hu ua Xatas uas yog dab Ntxwg Nyoog. Yav tom hauv ntej, Yehauvas yuav muab Xatas rhuav tshem kom nws thiaj tsis tau ntxias tibneeg ntxiv lawm.

“Ntxwg Nyoog . . . yog tus tua neeg thaum chiv keeb thaum ub los lawm, thiab nws tsis nyob hauv qhov tseeb vim nws tsis muaj qhov tseeb kiag li.”​—Yauhas 8:44