Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

Qhia Txog Ntu 2

Qhia Txog Ntu 2

Vim li cas puag thaum ub Yehauvas ho tso dej dag los nyab lub ntiajteb kom neeg puam tsuaj mus? Thaum ntuj tsim teb raug los, neeg yuav tsum xaiv qhov zoo lossis qhov phem. Adas, Eva, thiab nkawd tus tub Khayee tau xaiv qhov phem. Tiamsis tej tug uas zoo li Anpee thiab Nau-a kuj xaiv los ua yam zoo. Yav thaud, feem coob coj phem kawg li, Yehauvas thiaj muab cov neeg phem ntawd rhuav tshem mus. Ntu no yuav pab peb nkag siab tias, Yehauvas yeej paub seb peb tuaj tog twg thiab nws yeej yuav tsis cia txojkev phem kov yeej qhov zoo ib zaug li.

MUAJ DABTSI HAUV NTU NO

ZAJ 3

Adas Thiab Eva Tsis Mloog Vajtswv Lus

Vim li cas tsob ntoo hauv lub vaj Edee ho muaj nqes? Vim li cas Eva noj lub txiv ntawm tsob ntoo ntawd?

ZAJ 4

Kev Npau Taws Tua Tau Tibneeg

Yehauvas txaus siab rau Anpee qhov khoom pub tiamsis Nws tsis txaus siab rau Khayee qhov khoom pub. Thaum Khayee paub li ntawd, nws npau taws heev nws thiaj ua tau ib yam uas phem kawg li.

ZAJ 5

Nau-a Lub Nkoj

Thaum cov tubtxib saum ntuj los yuav pojniam hauv ntiajteb no, lawv yug tau ib co tub uas muaj zog thiab coj phem heev. Kev limhiam thiaj puv ntia lub ntiajteb. Tiamsis Nau-a tsis thooj li ntawd. Nws hlub Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv hais.

ZAJ 6

Yim Leej Dim

Los nag tau 40 hnub 40 hmo thiaj nyab thoob plaws ntiajteb. Nau-a thiab nws tsev neeg nyob hauv lub nkoj tau ib xyoos ntau. Vajtswv mam hais kom lawv tawm mus.