Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 96

Yexus Xaiv Xolau

Yexus Xaiv Xolau

Xolau yog ib tug pejxeem Loos uas yug hauv lub moos Thaxa. Nws yog ib tug Falixai uas paub Yudai Txoj Kevcai zoo heev thiab ntxub cov Khixatia kawg li. Xolau mus ntes cov txivneej thiab cov pojniam Khixatia hauv lawv tej tsev thiab cab lawv coj mus kaw. Thaum cov neeg xuas pob zeb ntaus tus thwjtim Xatefanau tuag, Xolau kuj pom zoo thiab.

Txawm Xolau ua nruj ua tsiv heev ntes cov Khixatia hauv Yeluxalees, los tseem tsis txaus nws siab thiab. Nws thov kom tus pov thawj hlob tso cai rau nws mus rau lub nroog Damaxaka, xwv nws thiaj nrhiav tau coob tus Khixatia ntxiv. Thaum Xolau mus yuav txog lub nroog Damaxaka, txawm muaj duab ci ntsa iab tuaj vij nkaus nws. Nws txawm ntog kiag rau hauv pem teb. Ces muaj ib lub suab hais rau nws tias: ‘Xolau, ua li cas koj tsim txom kuv?’ Xolau teb tias: ‘Koj yog leejtwg?’ Lub suab teb tias: ‘Kuv yog Yexus. Cia li mus rau hauv Damaxaka, koj thiaj paub koj yuav tsum ua dabtsi.’ Xolau txawm tsis pom kev li lawm, ces cov neeg uas nrog nws thiaj tuav nws tes mus rau hauv lub nroog.

Hauv Damaxaka, muaj ib tug Khixatia hu ua Anania uas muaj kev ntseeg. Yexus hais rau nws tias: ‘Cia li mus rau hauv Yuda lub tsev uas nyob ntawm txojkev hu ua Kev Ncaj es mus nrhiav Xolau ntawd.’ Anania hais tias: ‘Tus Tswv, kuv hnov txhua yam txog tus txivneej no! Nws muab koj cov thwjtim ntes mus kaw tag!’ Tiamsis Yexus hais tias: ‘Cia li mus ntawm nws. Kuv twb xaiv Xolau mus tshaj tawm txoj xov zoo rau lwm haiv neeg lawm.’

Ces Anania thiaj mus nrhiav Xolau thiab hais rau nws tias: ‘Kwv Xolau, Yexus txib kuv tuaj pab koj rov qab pom kev.’ Ces Xolau txawm rov qab pom kev lawm. Xolau kawm ntau yam txog Yexus thiab los raws nws qab. Tom qab Xolau ua kevcai raus dej los ua ib tug Khixatia, nws txawm pib nrog cov Khixatia mus tshaj tawm hauv tej tsev sablaj. Koj xav thaum Xolau mus qhia rau tibneeg txog Yexus, puas ua rau cov  Yudai xav tsis thoob li? Lawv hais tias: ‘Tus no twb yog tib tug txivneej uas nrhiav Yexus cov thwjtim tua los tsis yog?’

Xolau mus tshaj tawm rau cov tibneeg hauv Damaxaka tau 3 xyoos. Cov Yudai ntxub Xolau heev lawv thiaj ntaus tswvyim yuav muab nws tua. Tiamsis cov kwvtij paub txog lawv lub tswvyim, cov kwvtij thiaj pab Xolau khiav dim. Lawv muab Xolau tso hauv ib lub pob tawb thiab tso nws dauv mus rau ntawm tus ntsa nroog mus lawm.

Thaum Xolau mus txog hauv Yeluxalees, nws xav mus koom nrog cov kwvtij. Tiamsis lawv ntshai nws heev. Muaj ib tug thwjtim siab zoo hu ua Npananpa. Nws coj Xolau los rau ntawm cov tubtxib thiab pab kom lawv ntseeg tias Xolau yeej hloov lawm tiag. Xolau kub siab lug nrog lub koom txoos mus tshaj tawm txoj xov zoo hauv Yeluxalees. Tom qab no, lawv muab Xolau lub npe hu ua Povlauj.

“Yexus Khetos los rau hauv lub ntiajteb cawm cov neeg muaj txim kom dim. Hauv cov neeg muaj txim ntawd kuv yog tus thawj.”​—1 Timaute 1:15