Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 99

Tus Zov Nkuaj Kawm Txog Qhov Tseeb

Tus Zov Nkuaj Kawm Txog Qhov Tseeb

Muaj ib tug nkauj qhev uas muaj leej nkaub nyob hauv lub moos Filipi. Tus dab ua rau tus ntxhais paub yav tom hauv ntej mas ua rau nws tus lospav tau nyiaj ntau heev. Thaum Povlauj thiab Xila tuaj txog hauv Filipi, tus ntxhais pheej raws nkawd qab tau ntau hnub. Tus dab ua rau tus ntxhais pheej qw tias: “Cov neeg no yog Vajtswv tus Loj Dua Ntais cov tub qhe.” Povlauj xeeb txob nws thiaj hais rau tus dab tias: ‘Kuv tuav Yexus lub npe ntiab koj tawm mus!’ Ces tus dab txawm tawm hauv tus ntxhais mus lawm.

Thaum tus ntxhais ntawd cov lospav pom tias lawv tsis tau nyiaj lawm, ua rau lawv chim heev. Lawv thiaj cab kiag Povlauj thiab Xila nkawd mus rau cov thawj uas kav lub moos thiab hais tias: ‘Ob tug txivneej no ua tsis raws kevcai thiab tsim kev kub ntxhov hauv peb lub moos!’ Cov thawj thiaj txib kom muab Povlauj thiab Xila nplawm thiab muab pov rau hauv nkuaj. Tus zov nkuaj coj nkawd mus kaw rau chav hauv qab uas tob tshaj thiab muab rab cuab los xauv nkawd kotaw.

Cov uas raug kaw hauv nkuaj kuj mloog thaum Povlauj thiab Xila hu nkauj qhuas Yehauvas. Thaum ib tag hmo, av qeeg loj heev ua rau lub nkuaj tej taw ntsa ua zog kais. Tamsim ntawd txhua lub qhov rooj qheb lug cia thiab tej saw hlau uas khi lawv txhua tus kuj hle pes hlo huvsi. Tus zov nkuaj pom tias tej qhov rooj qheb tag lawm. Nws xav tias cov neeg raug txim khiav tag lawm ces nws txawm rho kiag ntaj yuav muab nws tus kheej tua.

Tamsim ntawd, Povlauj txawm qw tias: ‘Tsis txhob ua phem rau koj tus kheej! Peb txhua tus tseem nyob ntawm no!’ Tus zov nkuaj thiaj dhia mus khwb nkaus ntawm Povlauj thiab Xila. Nws hais rau nkawd tias: ‘Kuv yuav tsum ua li cas thiaj dim?’ Nkawd hais rau nws tias: ‘Koj thiab koj tsev neeg yuav tsum ntseeg Yexus.’ Ces Povlauj thiab Xila thiaj qhia nws thiab nws tsev neeg txog Yehauvas ces lawv thiaj ua kevcai raus dej.

“Luag yuav ntes nej thiab tsim txom nej, muab nej cob rau tej tsev sablaj thiab tej tsev lojfaj, thiab yuav coj nej mus rau ntawm tej vajntxwv thiab cov thawj kav xubntiag vim yog tim kuv lub npe. Lub sijhawm ntawd yog lub sijhawm uas nej ua tau timkhawv.”​—Luka 21:12, 13