Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 101

Povlauj Mus Rau Lub Nroog Loos

Povlauj Mus Rau Lub Nroog Loos

Povlauj ncig mus tshaj tawm zaum 3 rov los txog rau hauv Yeluxalees. Lawv txawm ntes nws thiab muab nws kaw rau hauv nkuaj. Muaj ib hmos, Povlauj ua yog toog pom Yexus los hais rau nws tias: ‘Koj yuav tau mus tshaj tawm rau hauv lub nroog Loos.’ Ces lawv txawm coj Povlauj tawm hauv Yeluxalees mus rau lub moos Xixaleya. Nws raug kaw tau 2 xyoos qhov ntawd. Thaum Povlauj mus hais plaub ntawm tus Tswv Xeev Fexata, nws hais tias: ‘Kuv thov mus hais plaub ntawm Xixa hauv lub nroog Loos.’ Fexata teb tias: “Koj twb thov mus hais ntawm Xixa, mas koj yuav tau mus cuag Xixa.” Yog li ntawd, Povlauj thiaj caij nkoj mus rau hauv lub nroog Loos. Muaj 2 tug Khixatia hu ua Luka thiab Alithakha kuj nrog Povlauj mus thiab.

Thaum lawv mus txog nrab hiavtxwv, muaj cua ntsawj hlob heev tau ntau hnub. Ua rau txhua tus xav tias lawv yuav tuag. Tiamsis Povlauj hais tias: “Cov kwvtij, kuv ua npau suav pom ib tug tubtxib saum ntuj hais rau kuv tias: ‘Povlauj, koj tsis txhob ntshai. Koj yuav mus txog Loos thiab txhua tus hauv lub nkoj yuav tsis tuag.’ Yog li, ua siab tawv! Peb yeej yuav tsis tuag.”

Cua daj cua dub ntsawj tau 14 hnub nkaus. Ces lawv mam pom lub koog povtxwv Melita. Lub nkoj mus ntsawm cov xuab zeb tawg ua tej dwb daim tag. Tiamsis 276 leej uas nyob hauv nkoj mus txog tim ntug thiab tsis raug xwm dabtsi li. Ib txhia ua luam dej, hos ib txhia muab tej txiag ntoo uas tawg ntawm lub nkoj los ua luam dej mus tim ntug. Cov neeg uas nyob hauv Melita saib xyuas lawv zoo heev thiab rauv taws rau lawv nte sov so.

Peb lub hlis tom qab ntawd, cov tub rog coj Povlauj lawv caij ib lub nkoj mus rau hauv lub nroog Loos. Thaum Povlauj mus txog, cov kwvtij tuaj ntsib nws. Thaum Povlauj pom cov kwvtij, nws ua Yehauvas tsaug thiab muaj siab tuab lawm. Txawm tias Povlauj yog ib tug raug kaw los, luag kuj tso cai rau nws nyob hauv ib lub tsev es cia ib tug tub rog zov nws xwb. Nws nyob li ntawd tau 2 lub xyoos nkaus. Tibneeg kuj tuaj saib nws thiab nws kuj qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj thiab txog Yexus rau lawv. Povlauj kuj sau ntawv xa mus rau cov koom txoos hauv sab Axia thiab  lub xeev Yudia. Yehauvas yeej siv Povlauj mus tshaj tawm txoj xov zoo rau ntau haiv neeg tiag.

“Peb yog cov uas ua koom tu Vajtswv rau txhua txojkev, yog qhov uas peb ua siab ntev thev ntau yam, raug kev txom nyem, kev ceeblaj, kev nyuaj siab.”​—2 Khaulee 6:4