Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 95

Tsis Muaj Dabtsi Yuav Txwv Tau Lawv

Tsis Muaj Dabtsi Yuav Txwv Tau Lawv

Muaj ib tug txivneej ib txwm mus tsis taus kev, tuaj zaum ntawm lub tuam tsev ib sab rooj vag thov nyiaj. Muaj ib hnub, thaum tav su dua, nws pom Petus thiab Yauhas nkawd tabtom tuaj mus hauv lub tuam tsev. Nws thov tias: ‘Thov muab dabtsi rau kuv.’ Petus teb tias: ‘Kuv muab tau ib yam uas zoo dua nyiaj rau koj. Kuv tuav Yexus Khetos lub npe, koj cia li sawv tsees mus kev!’ Petus txawm ntsiab nkaus nws sab tes xis rub nws sawv tsees mus kev lawm! Cov neeg pom qhov txujci no mas sawvdaws zoo siab heev, lawv thiaj li los ntseeg coob zuj zus ntxiv.

Tiamsis cov pov thawj thiab cov Xadukai npau taws heev. Lawv txawm ntsiab nkaus 2 tug tubtxib coj mus hais plaub. Lawv nug tias: ‘Leejtwg muab hwjchim rau neb kho tus txivneej no?’ Petus teb tias: ‘Yexus Khetos uas nej muab tua lawd, pub hwjchim rau wb.’ Cov thawj coj txawm nthe hais tias: ‘Tsis txhob hais txog Yexus lawm!’ Tiamsis 2 tug tubtxib teb tias: ‘Wb yeej yuav hais, wb yuav tsis tso tseg li.’

Thaum lawv tso Petus thiab Yauhas mus lawd, nkawd txawm mus cuag cov thwjtim thiab qhia txhua yam rau lawv. Lawv sawvdaws thiaj thov Yehauvas ua ke tias: ‘Thov pab kom peb muaj siab tuab peb thiaj ua tau koj txoj haujlwm.’ Yehauvas pub nws lub hwj huam dawb huv rau lawv mas lawv mus tshaj tawm thiab ua ntau yam txujci. Muaj neeg los ntseeg coob zuj zus ntxiv. Cov Xadukai khib heev, lawv thiaj ntes kiag cov tubtxib coj mus kaw hauv nkuaj. Tiamsis thaum ib tag hmo, Yehauvas xa nws ib tug tubtxib saum ntuj los qheb lub qhov rooj nkuaj thiab hais rau lawv tias: ‘Nej cia mus tshaj tawm hauv lub tuam tsev.’

Thaum kaj ntug, lub tsev Xaheree, uas yog cov thawj coj lub tsev hais plaub, hnov tias: ‘Lub nkuaj tseem kaw nrees cia, tiamsis tsis pom cov tubtxib nyob hauv lawm!’ Muaj dua ib tug hais tias: ‘Kuv pom lawv nyob hauv lub tuam tsev qhuab qhia rau sawvdaws!’ Cov tubtxib thiaj rov raug ntes coj mus hais plaub dua. Tus pov thawj  hlob hais tias: ‘Peb twb hais rau nej lawm tias kom tsis txhob hais txog Yexus no ne!’ Tiamsis Petus teb tias: “Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus.”

Cov thawj coj npau taws kawg li, lawv xav muab cov tubtxib tua pov tseg. Tiamsis muaj ib tug Falixai hu ua Kamali-ee txawm sawv tsees thiab hais tias: ‘Cia li ceev faj! Tej zaum Vajtswv tuaj lawv tog. Nej puas xav sawv tawm tsam Vajtswv?’ Lawv thiaj mloog nws hais. Tom qab lawv muab cov tubtxib nplawm tag, lawv rov txwv kom tsis txhob tshaj tawm txog Yexus ntxiv lawm. Ces lawv txawm tso cov tubtxib mus. Tiamsis cov tubtxib yeej tsis tso tseg li. Lawv rau siab ntso mus tshaj tawm txoj xov zoo hauv lub tuam tsev thiab mus qhia lub tsev rau tsev.

“Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus.” ​—Tubtxib Tes Haujlwm 5:29