Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 100

Povlauj Thiab Timaute

Povlauj Thiab Timaute

Muaj ib tug tub hluas hu ua Timaute. Nws nyob lub koom txoos hauv lub nroog Lixatha. Nws txiv yog neeg Kili thiab nws niam yog neeg Yudai. Nws niam Yuni thiab nws niam tais Lau-i nkawd twb qhia nws paub Yehauvas thaum yau los lawm.

Thaum Povlauj ncig mus tshaj tawm zaum 2, nws tau mus xyuas lub moos Lixatha. Nws pom tias Timaute hlub cov kwvtij kawg li thiab muaj lub siab kub lug xav pab lawv. Povlauj thiaj caw Timaute nrog nws mus tshaj tawm. Ntev mus, Povlauj tau cob qhia Timaute kom paub tshaj tawm thiab txawj qhia txoj xov zoo.

Txhua qhov chaw uas Povlauj thiab Timaute nkawd mus, lub hwj huam dawb huv yeej coj nkawd txoj hau kev. Muaj ib hmos, Povlauj ua yog toog pom ib tug txivneej hu kom Povlauj mus pab cov uas nyob hauv lub xeev Makhedaunia. Yog li ntawd, Povlauj, Timaute, Xila, thiab Luka lawv thiaj mus tshaj tawm thiab tsa muaj tej koom txoos rau hauv Makhedaunia.

Nyob hauv lub moos Thexalaunika, xeev Makhedaunia, muaj neeg coob heev tsis hais pojniam txivneej tau los ua Khixatia. Tiamsis cov neeg Yudai khib Povlauj thiab nws cov kwvluag heev. Lawv yaum tau ib pab neeg tuaj cab Povlauj thiab cov kwvtij mus cuag cov nom tswv hauv lub moos ntawd thiab qw tias, ‘Cov neeg no tau ua yeeb ncuab rau nom tswv Loos!’ Thaum yav tsaus ntuj, Povlauj thiab Timaute nkawd thiaj mus rau lub moos Npele-a vim muaj cov uas xav nrhiav kev txo nkawd txojsia.

Cov neeg Kili thiab Yudai hauv Npele-a xav paub txoj xov zoo heev, lawv thiaj kawm thiab los ua Khixatia. Tiamsis muaj ib co Yudai hauv lub moos Thexalaunika tuaj tsim teeb meem, Povlauj thiaj mus rau lub nroog Athee. Tiamsis Timaute thiab Xila nkawd nyob txhawb cov kwvtij hauv Npele-a. Tsis ntev ntawd, Povlauj hais kom Timaute rov qab mus  pab cov kwvtij hauv Thexalaunika vim lawv raug tsim txom hnyav heev. Tom qab ntawd, Povlauj kuj hais kom Timaute mus xyuas thiab txhawb lwm cov koom txoos.

Povlauj txhawb Timaute hais tias: ‘Cov uas xav teev tiam Yehauvas yuav raug tsim txom.’ Vim Timaute muaj kev ntseeg rau Yehauvas heev, nws thiaj raug tsim txom thiab raug kaw. Txawm li ntawd los, Timaute zoo siab tias nws tsis tso Yehauvas tseg li.

Povlauj hais rau cov kwvtij nyob hauv Filipi tias: ‘Kuv txib Timaute tuaj xyuas nej. Nws yuav qhia nej xyaum raws li txojkev tseeb thiab cob kom nej paub qhia txoj xov zoo.’ Povlauj tso siab heev rau Timaute, vim nkawd ua Yehauvas tes haujlwm ua ke thiab yog phoojywg zoo tau ntau xyoo lawm.

“Kuv tsis muaj leejtwg thooj li nws uas mob siab nej tiag tiag. Vim tias lwm tus sawvdaws nrhiav tej uas muaj qabhau rau lawv xwb, tsis yog nrhiav tej uas muaj qabhau rau Yexus Khetos.”​—Filipi 2:20, 21