Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 102

Qhia Tej Uas Yuav Muaj Tshwm Los Rau Yauhas Pom

Qhia Tej Uas Yuav Muaj Tshwm Los Rau Yauhas Pom

Thaum Yauhas tseem raug kaw hauv koog povtxwv Pamau, Yexus ua rau nws pom 16 zaj yog toog uas yuav muaj tshwm sim tom hauv ntej. Tej yog toog no piav seb Yehauvas lub npe yuav dawb huv li cas, thaum twg Vajtswv lub Nceeg Vaj mam li los, thiab Vajtswv tes haujlwm yuav muaj tiav li cas rau hauv ntiajteb ib yam li saum ntuj ceeb tsheej lawm.

Hauv ib zaj yog toog, Yauhas pom Yehauvas zaum saum nws lub zwm txwv zoo kawg nkaus saum ntuj ceeb tsheej. Nyob puag ncig lub zwm txwv muaj 24 tug txwj laus hnav tsoos tsho dawb paug thiab lawv ntoo kaus mom kub. Muaj xob laim liab pes vog thiab xob nroo ntawm lub zwm txwv tuaj. Nees nkaum plaub tug txwj laus khwb nkaus thiab pe hawm Yehauvas. Muaj dua ib zaj yog toog, Yauhas pom ib pab neeg coob coob uas tuaj hauv txhua lub tebchaws txhua xeem txhua haiv neeg thiab txhua yam lus tuaj pe hawm Yehauvas. Tus Menyuam Yaj uas yog Yexus coj lawv kev mus rau tus dej uas pub txojsia. Yauhas ua dua ib zaj yog toog pom thaum Yexus pib ua Vajntxwv kav saum ntuj  ceeb tsheej thiab nws nrog 24 tug txwj laus. Tom qab ntawd, Yauhas rov ua yog toog pom Yexus tawm mus nrog tus zaj uas yog Xatas thiab nws cov dab ua rog. Yexus muab lawv pov rhees saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv ntiajteb.

Ces Yauhas txawm pom ib yam zoo kawg nkaus. Yog tus Menyuam Yaj thiab 144,000 leej sawv saum lub Roob Xi-oo. Nws kuj pom ib tug tubtxib saum ntuj ya saum nruab ntug mus thoob plaws ntiajteb thiab qhia kom tibneeg paub ntshai Vajtswv thiab ua rau Nws tau koob meej.

Yauhas ua yog toog pom ntxiv txog ntsuj rog Amakedoo. Ntsuj rog ntawd, Yexus thiab nws pab tub rog ntaus yeej Xatas thiab nws lub qab ntuj phem. Zaj yog toog kawg uas Yauhas pom muaj kev sib haum xeeb txhua qhov saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv lub ntiajteb. Xatas thiab cov uas raws nws qab twb puam tsuaj tas huv tibsi lawm. Zaum no txhua tus uas nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiajteb puavleej hwm Yehauvas lub npe uas dawb huv thiab pe hawm nws tib leeg lawm xwb.

“Kuv yuav ua rau koj thiab tus pojniam no ua yeeb ncuab, koj caj ces thiab tus pojniam caj ces yuav ua yeeb ncuab mus li. Tus pojniam caj ces yuav tsoo koj taubhau kom ntsoog, thiab koj yuav tom nws luj taws.”​—Chiv Keeb 3:15