Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 98

Ntau Haiv Neeg Hnov Txoj Xov Zoo

Ntau Haiv Neeg Hnov Txoj Xov Zoo

Cov tubtxib ua raws nraim li Yexus sam hwm rau lawd, lawv mus tshaj tawm txoj xov zoo thoob ntiajteb. Xyoo 47 T.Q.Y., cov kwvtij hauv lub nroog Athi-au txib Povlauj thiab Npananpa nkawd mus tshaj tawm rau ntau thaj chaw. Nkawd kub siab lug mus tshaj tawm rau sab Axia. Xws li cov nroog Dawnpi, Lixatha, thiab Ikhauniyu.

Povlauj thiab Npananpa nkawd mus tshaj tawm rau txhua leej txhua tus. Txawm tus muaj tus pluag, tus laus tus hluas los lawv yeej qhia huv tibsi. Muaj coob leej los txais yuav qhov tseeb txog Yexus. Thaum Povlauj thiab Npananpa qhia rau Xawkia Paulau tus tswv xeev uas kav lub moos Xaipla, muaj ib tug yawg txawj ua khawv koob yees siv tshum nkawd. Povlauj thiaj hais rau tus yawg ntawd tias: ‘Yehauvas yuav rau txim rau koj.’ Tamsim ntawd, tus yawg uas txawj ua khawv koob ntawd txawm dig muag kiag. Thaum tus Tswv Xeev Paulau pom li ntawd, nws thiaj los ntseeg Yehauvas.

Povlauj thiab Npananpa mus tshaj tawm rau txhua txhia qhov chaw. Xws li tom tej kiab tej khw, hauv tej tsev sablaj, ntawm tej ntug kev, thiab lub tsev rau tsev. Thaum nkawd mus txog lub nroog Lixatha, nkawd ua txujci kho tau ib tug txivneej ceg tawv zoo. Cov neeg uas pom yam txujci no xav tias nkawd yog timtswv, lawv thiaj xav pe nkawd. Tiamsis Povlauj thiab Npananpa txwv lawv thiab hais tias: ‘Pe Vajtswv tib leeg xwb! Wb yog neeg xwb.’ Ces txawm muaj ib co Yudai tuaj tshum kom cov neeg ntawd tawm tsam Povlauj. Cov tibneeg thiaj tig hlo xuas pob zeb ntaus Povlauj thiab muab nws luag rau nraum ntug zos xav tias nws tuag lawm. Txawm li ntawd los Povlauj tsis tuag! Dhau ntawd, cov kwvtij mus coj Povlauj los rau hauv nroog. Tom qab ntawd, Povlauj thiaj rov mus rau lub nroog Athi-au lawm.

Xyoo 49 T.Q.Y., Povlauj rov ncig mus tshaj tawm dua. Tom qab Povlauj rov mus xyuas cov kwvtij hauv sab Axia tas, nws mus tshaj tawm txoj xov  zoo deb heev mus txog ntua tebchaws Yus Luv. Nws mus rau cov nroog Athee, Efexau, Filipi, Thexalaunika, thiab lwm thaj chaw. Xila, Luka, thiab ib tug tub hluas hu ua Timaute kuj nrog Povlauj mus thiab. Lawv sib pab tsa kom muaj tej koom txoos thiab txhawb kom cov koom txoos nyob ruaj khov. Povlauj nyob hauv lub nroog Khaulee txhawb cov kwvtij tau 1 xyoos ntau. Nws tshaj tawm, qhuab qhia, thiab sau ntawv mus rau ntau lub koom txoos. Nws kuj ua ib txoj haujlwm xaws tsev ntaub thiab. Nws nyob tau ib ntus ces nws mam rov mus rau lub nroog Athi-au.

Xyoo 52 T.Q.Y., Povlauj rov ncig mus tshaj tawm zaum 3 rau hauv sab Axia. Nws mus txog sab qaum teb hauv lub nroog Filipi mam los rau lub nroog Khaulee. Povlauj nyob hauv lub nroog Efexau tau ob peb xyoos. Nws qhuab qhia, kho cov muaj mob, thiab txhawb lub koom txoos huvsi. Txhua hnub, nws kuj mus qhuab qhia hauv ib lub tsev kawm ntawv thiab. Muaj neeg coob heev mloog nws qhia thiab hloov lawv lub neej. Tom qab Povlauj mus tshaj tawm rau ntau lub tebchaws lawd, nws mam mus rau Yeluxalees.

“Yog li no nej cia li mus coj txhua haiv neeg los ua kuv li thwjtim.”​—Mathai 28:19