Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 103

Thov Cia Koj Lub Nceeg Vaj Los

Thov Cia Koj Lub Nceeg Vaj Los

Yehauvas cog lus tias: ‘Kuv yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag mus. Yuav tsis muaj kev mob nkeeg, kev ploj kev tuag, kev quaj ntsuag li lawm. Txhua yam kev phem yuav dua mus thiab yuav tsis nco txog li lawm.’

Thaum Yehauvas muab Adas thiab Eva nkawd tso nyob hauv lub vaj Edee, nkawd tsuas muaj kev zoo siab thiab nyob kaj siab lug xwb. Nkawd tsuas pe hawm nkawd Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab npaj yuav muaj tub ki huaj vam coob mus nyob puv nkaus lub ntiajteb. Yog li ntawd, txawm tias Adas thiab Eva nkawd tsis mloog Yehauvas lus lawm los, Nws lub ntsiab yeej tsis hloov li. Hauv phau ntawv no, peb pom tias txhua yam uas Yehauvas tau cog tseg yeej muaj tiav raws nraim li ntawd. Ces Nws lub Nceeg Vaj yuav coj koob hmoov nplua mias los rau lub ntiajteb, raws li Nws twb cog lus tseg rau Aplahas lawm.

Tshuav tsis ntev xwb, yuav tsis muaj Xatas, nws cov dab, thiab cov neeg limhiam lawm. Txhua tus yuav pe hawm Yehauvas lawm xwb. Peb yuav tsis  muaj mob tsis txawj laus txawj tuag li lawm. Txhua tagkis peb yuav sawv tsees los muaj zog npho thiab zoo siab xyiv fab rau qhov peb muaj sia nyob lawm tiag. Lub ntiajteb yuav zoo nkauj thoob plaws. Peb txhua tus yuav tau vaj tau tsev nyob thiab yuav muaj zaub mov nplua mias. Yuav tsis muaj neeg phem lawm vim txhua tus yuav ua zoo lawm xwb. Tej tsiaj qus yuav seej ces peb yuav tsis ntshai lawv li lawm.

Peb yuav zoo siab kawg nkaus li thaum peb pom Yehauvas tsa cov tuag ciaj sawv rov qab los. Peb yuav tos txais cov neeg txheej thaum ub, xws li Anpee, Nau-a, Aplahas, Xala, Mauxe, Luv, Exathaw, thiab Davi. Lawv sawvdaws yuav nrog peb nyob hauv lub ntiajteb tshiab. Peb yuav muab kho kom zoo nkauj. Yuav muaj ntau yam haujlwm uas txaus siab heev.

Yehauvas xav kom koj tau nyob ntawd thiab. Koj yuav kawm ntau yam txog Yehauvas thiab paub nws zoo tshaj qub. Cia peb nrhiav kev nrog Yehauvas sib raug zoo txhua hnub txhua hmo mus ib txhis!

“Au [Yehauvas] uas yog peb tus Vajtswv, koj tsim nyog tau meej mom thiab koob meej thiab hwjchim loj kawg, vim koj tsim ib puas tsav yam, thiab ib puas tsav yam muaj nyob thiab raug tsim los raws li koj twb xav tseg.”​—Qhia Tshwm 4:11