Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 97

Khaunelia Tau Txais Lub Hwj Huam Dawb Huv

Khaunelia Tau Txais Lub Hwj Huam Dawb Huv

Khaunelia yog ib tug thawj rog Loos tseem ceeb heev uas nyob hauv lub moos Xixaleya. Txawm nws tsis yog ib tug neeg Yudai los cov Yudai kuj hwm nws heev. Nws muaj lub siab dawb paug pab cov pluag thiab cov uas txom nyem. Khaunelia ntseeg Yehauvas thiab thov Vajtswv tsis tu ncua. Muaj ib hnub, ib tug tubtxib saum ntuj los tshwm rau Khaunelia thiab hais tias: ‘Vajtswv hnov koj tej lus thov lawm. Cia li txib neeg mus hauv lub moos Yaupa mus hais kom Petus tuaj cuag koj.’ Tamsim ntawd Khaunelia txawm txib 3 tug txivneej mus rau lub moos Yaupa uas nyob deb li 30 mais (50 kilumev) rau sab qab teb.

Thaum Petus nyob hauv Yaupa, nws ua yog toog pom ib co tsiaj uas txwv tsis pub cov Yudai noj. Muaj ib lub suab hais kom nws muab tej tsiaj ntawd tua noj. Petus tsis kam thiab teb tias: ‘Kuv yeej ib txwm tsis tau noj dua tej tsiaj uas tsis huv li.’ Lub suab txawm hais tias: ‘Tsis txhob hais tias tsis huv. Vajtswv twb muab ntxuav huv lawm.’ Lub suab kuj hais rau Petus tias: ‘Muaj 3 tug txivneej tuaj txog ntawm koj qhov rooj lawm. Cia li nrog lawv mus.’ Petus mus qheb qhov rooj thiab nug seb lawv tuaj ua dabtsi. Lawv teb tias: ‘Khaunelia uas yog tus thawj rog Loos txib kom peb tuaj coj koj mus cuag nws hauv lub moos Xixaleya.’ Petus txawm hu lawv los tsev  los pw ib hmos. Hnub tom qab, nws thiab ib co kwvtij hauv Yaupa txawm nrog lawv mus rau hauv lub moos Xixaleya.

Thaum Khaunelia pom dheev Petus, nws txawm txhos caug ntua pe Petus. Tiamsis Petus hais tias: ‘Cia li sawv! Kuv yog neeg ib yam li koj thiab xwb. Txawm tias cov Yudai yeej ib txwm tsis mus hauv lwm haiv neeg tej tsev los Vajtswv hais kom kuv tuaj saib koj. Qhia kuv seb vim li cas koj ho txib kuv tuaj?’

Khaunelia hais rau Petus tias: ‘Plaub hnub dhau los no, thaum kuv tabtom thov Vajtswv, muaj ib tug tubtxib saum ntuj los hais kom kuv hu koj tuaj cuag kuv. Thov qhia Vajtswv Txojlus rau peb.’ Petus hais tias: ‘Kuv paub lawm tias Vajtswv tsis xaiv leejtwg ntsej muag. Nws txais yuav txhua tus uas xav teev tiam Nws.’ Petus thiaj qhia ntau yam txog Yexus rau lawv mloog. Vajtswv txawm pub Nws lub hwj huam dawb huv rau Khaunelia thiab cov uas nyob ntawd tibsi thiab lawv sawvdaws puavleej ua kevcai raus dej.

“Hauv txhua haiv neeg tus uas paub ntshai Vajtswv thiab xyaum ncaj ncees kuj yog txaus Vajtswv lub siab.”​—Tubtxib Tes Haujlwm 10:35