Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 94

Cov Thwjtim Txais Lub Hwj Huam Dawb Huv

Cov Thwjtim Txais Lub Hwj Huam Dawb Huv

Kaum hnub tom qab Yexus rov qab mus saum ntuj ceeb tsheej lawd, nws cov thwjtim mam tau txais lub hwj huam dawb huv. Hnub Pheethekhoxate 33 T.Q.Y., muaj neeg coob heev tuaj qhov txhia qhov chaw tuaj ua kevcai hauv Yeluxalees. Muaj li 120 leej thwjtim tuaj ua ke rau hauv ib lub tsev txheej saud. Tamsim ntawd txawm muaj ib lub suab zoo li cua ntsawj hlob heev nrov thoob plaws lub tsev lawv nyob. Muaj ib yam zoo li nplaim taws tshwm rau saum lawv txhua tus lub taubhau. Lawv cia li txawj hais ntau yam lus.

Cov neeg coob coob uas tuaj txawv tebchaws tuaj hauv Yeluxalees kuj hnov lub suab ntawd nrov thiab, ces lawv txawm dhia mus rau ntawm lub tsev seb yog dabtsi tiag. Lawv xav tsis thoob li thaum lawv hnov cov thwjtim hais tau lawv yam lus. Lawv txawm hais tias: ‘Cov neeg no yog neeg Kalilais. Ua li cas lawv ho paub hais peb tej lus thiab?’

Petus thiab cov tubtxib txawm sawv ntsug tab meeg cov neeg ntawd. Petus txawm piav txog qhov uas Yexus raug tua thiab piav tias Yehauvas twb tsa Yexus ciaj sawv hauv qhov tuag rov los lawm. Petus  hais ntxiv tias: ‘Nimno Yexus nyob saum ntuj ceeb tsheej ntawm Vajtswv sab tes xis, thiab nws pub lub hwj huam dawb huv raws li nws tau cog tseg lawd. Yog li ntawd, nej thiaj tau pom thiab tau hnov txog tej txujci no.’

Petus qhia raug cov tibneeg ntawd siab kawg li. Lawv thiaj nug tias: “Peb yuav ua li cas?” Nws hais rau lawv tias: ‘Cia li ntxeev dua siab tshiab thiab ua kevcai raus dej hauv Yexus lub npe. Nej thiaj yuav tau txais lub hwj huam dawb huv thiab.’ Hnub ntawd, txawm muaj 3,000 leej los ua kevcai raus dej. Txij thaum ntawd los, cov thwjtim uas nyob hauv Yeluxalees huam vam coob zuj zus ntxiv. Lub hwj huam dawb huv pab kom cov tubtxib tsa tau tej koom txoos ntxiv, thiaj pab lawv ua tau txhua yam raws li Yexus tau sam hwm tseg rau lawv lawd.

“Yog koj lub ncauj lees hais tias Yexus yog tus Tswv thiab lub siab ntseeg tias Vajtswv twb tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, koj yuav dim.”​—Loos 10:9