Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 90

Yexus Tuag Saum Roob Kaukautha

Yexus Tuag Saum Roob Kaukautha

Cov thawj ntawm cov pov thawj coj Yexus mus cuag tus tswv xeev Philaj. Philaj txawm nug lawv tias: ‘Nej coj tus txivneej no tuaj kom txog dabtsi?’ Lawv teb tias: ‘Tus no hais tias nws yog ib tug vajntxwv!’ Philaj thiaj nug Yexus tias: ‘Koj puas yog cov Yudai tus Vajntxwv?’ Yexus teb tias: ‘Kuv lub Nceeg Vaj tsis nyob hauv ntiajteb no.’

Philaj thiaj xa Yexus mus rau Helauj uas yog tus thawj kav lub xeev Kalilais, seb Helauj puas pom Yexus ua txhaum dabtsi. Helauj kuj tsis pom Yexus ua txhaum thiab, nws thiaj xa Yexus rov mus rau Philaj. Ces Philaj txawm hais rau cov pejxeem tias: ‘Kuv thiab Helauj tsis pom tus txivneej no ua txhaum dabtsi li. Kuv yuav tso nws mus.’ Tiamsis cov pejxeem qw nrov nrov tias: ‘Muab nws tua! Muab nws tua!’ Cov tub rog thiaj muab hlua nplawm Yexus, nto qaub ncaug rau nws, thiab muab nws ntaus. Lawv muab pos qhaib ua ib lub kaus mom vajntxwv rau Yexus ntoo thiab thuam luag nws tias: ‘Cov Yudai tus vajntxwv, thov kom koj tau zoo lauj!’ Philaj txawm rov hais rau cov tibneeg tias: ‘Kuv tsis pom tus txivneej no ua txhaum dabtsi li.’ Tiamsis cov tibneeg qw tias: ‘Muab nws teem saum ntoo!’ Ces Philaj thiaj muab Yexus cob rau lawv coj mus tua.

Cov tibneeg thiaj coj Yexus mus rau lub chaw hu ua Kaukautha. Lawv muab Yexus ntsia rau saum tus ncej ntoo thiab muab tsa txhos sawv ntsug. Yexus txawm thov Vajtswv tias: ‘Txiv, thov zam lawv lub txim, vim lawv tsis paub tias lawv ua dabtsi.’ Cov neeg thuam luag Yexus tias: ‘Koj twb yog Vajtswv tus Tub, cia li nqes kiag saum tus ncej ko los! Cia li cawm koj tus kheej.’

Muaj ib tug tub sab txhos ntawm Yexus sab xis hais rau Yexus tias: ‘Thaum koj kav koj lub Nceeg Vaj thov koj nco txog kuv thiab.’ Yexus cog lus rau nws tias: ‘Koj yuav tau nrog kuv nyob hauv lub Vaj Kaj Siab.’ Yav tav su, ntuj txawm tsaus ntais thoob plaws tebchaws ntev li 3 teev. Maivliag uas yog Yexus niam thiab Yexus cov thwjtim ib txhia sawv ze ntawm tus ntoo. Yexus thiaj hais kom Yauhas saib xyuas Maivliag ib yam li yog nws niam.

Ua ntej Yexus yuav tu siav, nws hais tias: “Tiav lawm lauj!” Ces nws txawm nyo hau thiab ua ib pas ces tu siav nrho lawm. Tamsim ntawd, ntuj txawm qeeg ntseeg nkaws. Daim ntaub uas thaiv Chav Dawb Huv  thiab Chav Dawb Huv Kawg Nkaus hauv lub tuam tsev cia li ntuag rhe ua 2 daig. Tus thawj tub rog txawm hais tias: ‘Tus no yeej yog Vajtswv tus Tub tiag.’

“Vajtswv tej lus cog tseg huvsi puavleej ‘Yog’ hauv Yexus.”​—2 Khaulee 1:20