Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 92

Yexus Los Tshwm Rau Cov Neeg Ntaus Ntses Pom

Yexus Los Tshwm Rau Cov Neeg Ntaus Ntses Pom

Tsis ntev tom qab Yexus los tshwm rau cov tubtxib pom, Petus txawm xav mus ntaus ntses tom Hiavtxwv Kalilais. Thauma, Yakaunpau, Yauhas, thiab ib co thwjtim nrog nws mus thiab. Lawv mus ntaus ntses ib hmos tiamsis tsis mag ib tug ntses li.

Thaum kaj ntug, lawv pom ib tug txivneej sawv tim ntug hiavtxwv. Nws qw tuaj rau lawv tias: ‘Nej puas ntaus tau ntses os?’ Lawv teb tias: ‘Tsis tau!’ Tus txivneej teb tias: ‘Muab lub vas cuam rau ntawm lub nkoj sab xis.’ Thaum lawv ua li ntawd, lawv ntaus tau ntses ntau heev mas rub tsis taus los rau hauv lub nkoj li. Yauhas thiaj paub tias tus txivneej ntawd yog Yexus ces nws txawm hais tias: ‘Tus ntawd yog tus Tswv!’ Petus txawm dhia plaws rau hauv dej thiab ua luam dej mus rau tim ntug. Cov thwjtim kuj caij nkoj los rau tim ntug thiab.

 Thaum sawvdaws los txog tim ntug dej, lawv pom ncuav thiab ntses ci hauv ib lub qhov cub. Yexus hais kom lawv muab lawv cov ntses coj los ci thiab. Ces nws hais rau lawv tias: ‘Los noj tshais os.’

Thaum sawvdaws noj tshais tas lawd, Yexus nug Petus tias: ‘Koj puas hlub kuv tshaj ntaus ntses?’ Petus teb tias: ‘Hlub mas, tus Tswv, koj yeej paub lawm.’ Yexus txawm hais tias: ‘Yog li, yug kuv cov yaj.’ Yexus rov nug Petus tias: ‘Petus, koj puas hlub kuv?’ Petus teb tias: ‘Tus Tswv, koj yeej paub tias kuv hlub koj.’ Yexus hais tias: “Cia li saib xyuas kuv cov yaj.” Yexus rov nug Petus dua zaum 3. Petus txawm poob siab heev thiab hais tias: ‘Tus Tswv, koj yeej paub txhua yam. Koj paub tias kuv hlub koj.’ Yexus hais tias: “Cia li yug kuv cov yaj.” Ces Yexus hais ntxiv rau Petus tias: ‘Cia li raws kuv qab.’

“Yexus hais rau ob tug tias, ‘Cia li los, raws kuv qab, mas kuv yuav tsa neb ua cov uas npo neeg ib yam li npo ntses.’ Tamsim ntawd ob tug txawm tso ob tug tej vas tseg thiab raws Yexus qab mus.”​—Mathai 4:19, 20