Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 93

Yexus Rov Mus Saum Ntuj Ceeb Tsheej

Yexus Rov Mus Saum Ntuj Ceeb Tsheej

Yexus mus ntsib nws cov thwjtim pem Kalilais. Nws hais ib co lus sam hwm tseem ceeb rau lawv tias: ‘Nej cia li mus coj txhua haiv neeg los ua kuv cov thwjtim. Qhia lawv txog tej uas kuv twb qhia nej lawm, thiab muab lawv ua kevcai raus dej.’ Nws cog lus tias: ‘Nco ntsoov kuv yuav nrog nraim nej.’

Yexus tshwm rau cov tubtxib pom tau 40 hnub. Lub sijhawm ntawd, nws los tshwm rau ntau pua leej thwjtim hauv Kalilais thiab Yeluxalees pom. Nws qhuab qhia lawv txog tej yam tseem ceeb thiab ua ntau qhov txujci. Yexus mus ntsib nws cov tubtxib rau saum lub Roob Txiv Aulib zaum kawg. Nws hais rau lawv tias: ‘Nyob twjywm hauv Yeluxalees. Tos yam uas Leej Txiv cog lus tseg rau nej lawm.’

Yexus cov tubtxib tsis nkag siab tej uas nws hais rau lawv. Lawv thiaj nug nws tias: ‘Puas yog koj yuav ua Vajntxwv kav cov Yixayee tamsim no?’ Yexus teb tias: ‘Tsis tau txog lub caij Yehauvas muab kuv ua Vajntxwv. Nej yuav txais lub hwj huam dawb huv thiab nej yuav ua kuv cov timkhawv. Cia li mus tshaj tawm hauv lub nroog Yeluxalees, mus thoob lub xeev Yudia, lub xeev Xamali, thiab mus thoob qab ntuj kawg.’

Yexus txawm mus zuj zus rau saum ntuj ces muaj ib tauv huab los laum nkaus nws. Yexus cov thwjtim tseem ntsia ntsoov saum ntuj ces txawm tsis pom nws lawm.

Cov thwjtim txawm nqes saum Roob Txiv Aulib los thiab mus rau hauv Yeluxalees. Lawv tuaj sib txoos ua ke tsis tu ncua thov Vajtswv rau hauv ib lub tsev txheej saud. Lawv tos seb Yexus yuav qhia kom lawv ua dabtsi ntxiv.

“Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub [Nceeg Vaj] yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws, mas thaum ntawd lub sijhawm kawg yuav los txog.”​—Mathai 24:14