Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 88

Yexus Raug Ntes

Yexus Raug Ntes

Yexus thiab nws cov tubtxib taug kev hla lub hav Khiloo mus rau saum lub Roob Txiv Aulib. Hmo ntawd qaim hli nrig, lub hli nra nra heev, yog ib tag hmo dua lawm. Thaum lawv mus txog saum lub vaj Kexemane, Yexus hais rau nws cov tubtxib tias: ‘Nej nyob ntawm no zov tos.’ Yexus thiaj mus tom ntej zog thiab txhos caug ntua thov Vajtswv. Nws ntxhov siab heev, nws thov Yehauvas tias: ‘Cia kom muaj raws li koj lub siab nyiam.’ Ces Yehauvas txib ib tug tubtxib saum ntuj los txhawb Yexus. Thaum Yexus rov los, nws pom nws cov tubtxib tsaug zog tas lawm. Nws thiaj hais tias: ‘Cia li sawv! Tsis yog lub caij pw lawm. Lub sijhawm twb los txog lawm. Kuv yuav raug muab cob rau kuv cov yeeb ncuab txhais tes.’

Tamsim ntawd, Yudas coj tau ib pab neeg coob coob nqa ntaj, nqa qws tuaj txog. Yudas yeej paub tias Yexus nyob qhovtwg vim nws twb nrog Yexus tuaj ntawm lub vaj no ntau zaus lawm. Yudas twb hais ua ntej rau cov tub rog tias nws yuav ua li cas kom lawv thiaj paub tias tus twg yog Yexus. Nws thiaj mus ncaj nraim rau ntawm Yexus thiab hais tias: ‘Nyob zoo, Xibhwb.’ Ces nws nwj kiag Yexus sab plhu. Yexus hais tias: ‘Yudas, ua cas koj lam nwj kuv rau lawv ntes?’

Yexus thiaj txav zog mus nug pab neeg ntawd tias: “Nej tuaj nrhiav leejtwg?” Lawv teb tias: ‘Yexus uas yog neeg Naxale.’ Nws teb lawv tias: “Kuv yog tus ntawd ntag.” Lawv sawvdaws txawm thaub thiab ntog rau hauv av. Yexus rov nug lawv tias: “Nej tuaj nrhiav leejtwg?” Lawv rov teb tias: ‘Yexus uas yog neeg Naxale.’ Yexus teb dua tias: ‘Kuv twb hais rau nej tias tus ntawd yog kuv. Cia li tso cov neeg no mus.’

Petus txawm rho kiag ntaj los txiav kiag Makhu, uas yog tus pov thawj hlob ib tug tub qhe, lub pob ntseg. Tiamsis Yexus cev tes mus kov thiab kho kiag tus txivneej ntawd lub pob ntseg rov zoo li qub lawm. Yexus hais rau Petus  tias: ‘Cia li muab koj rab ntaj ntxig cia. Tus uas siv ntaj yeej yuav tuag rau hniav ntaj.’ Cov tub rog thiaj ntes kiag Yexus thiab muab nws khi cia. Tiamsis Yexus cov tubtxib khiav tag lawm. Pab neeg ntawd thiaj coj Yexus mus cuag Anas uas yog tus pov thawj hlob laus. Anas thom Yexus thiab xa nws mus cuag tus Pov Thawj Hlob Khayafa. Ua li Yexus cov tubtxib dua twg tas lawd?

“Nej yuav raug kev txom nyem nyuaj siab hauv lub ntiajteb no tiamsis nej cia li ua siab tuab. Kuv twb kov yeej ntiajteb lawm.”​—Yauhas 16:33