Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 91

Yexus Ciaj Sawv Rov Los

Yexus Ciaj Sawv Rov Los

Thaum Yexus tuag lawm, muaj ib tug txivneej nplua nuj heev hu ua Yauxej txawm mus thov kom Philaj tso cai rau nws mus muab Yexus lub cev txo los faus. Yauxej muab tshuaj tsw qab los pleev Yexus lub cev thiab muab ib daim ntaub mag los qhwv rau. Nws muab Yexus lub cev coj mus tso rau hauv ib lub qhov ntxa tshiab. Nws muab ib daim lag zeb loj los npog lub rooj ntxas. Cov thawj ntawm cov pov thawj hais rau Philaj tias: ‘Peb ntshai tsam Yexus cov thwjtim tuaj nyiag nws lub cev mus ces yuav hais tias nws twb ciaj sawv rov los lawm.’ Philaj teb lawv tias: ‘Muab lub rooj ntxas kaw ruaj ruaj thiab zov zoo zoo.’

Peb hnub tom qab thaum kaj ntug, muaj ib co pojniam mus rau tom Yexus lub ntxa ces pom lub rooj ntxas qheb lug cia. Nyob hauv lub qhov ntxa, muaj ib tug tubtxib saum ntuj hais rau lawv tias: ‘Tsis txhob ntshai. Yexus twb ciaj sawv hauv qhov tuag rov los lawm. Mus qhia rau nws cov tubtxib kom mus ntsib nws pem Kalilais.’

Maivliag Madala txawm maj nroos mus nrhiav Petus thiab Yauhas. Nws qhia rau nkawd tias: ‘Muaj leejtwg muab Yexus lub cev coj mus lawm!’ Petus thiab Yauhas thiaj dhia mus rau ntawm lub ntxa. Thaum nkawd pom lub qhov ntxa khoob lug cia xwb nkawd txawm rov qab mus tsev lawm.

Thaum Maivliag rov mus txog tom lub ntxa, nws pom 2 tug tubtxib saum ntuj nyob hauv lub qhov ntxa. Nws hais rau nkawd tias: ‘Kuv tsis paub xyov luag coj kuv tus Tswv mus rau qhovtwg lawm.’ Ces nws txawm tig pom ib tug txivneej uas nws xav tias yog tus tu lub vaj ntawd. Nws thiaj nug tias: ‘Yawg hlob, qhia kuv seb koj coj nws lub cev mus rau qhovtwg lawm.’ Tiamsis tus txivneej hais tias: ‘Maivliag!’ Tamsim ntawd, nws paub tias yog Yexus ntag. Nws thiaj quaj thiab hais tias: ‘Xibhwb!’ Ces txawm tuav nkaus Yexus. Yexus hais rau nws tias: ‘Mus hais qhia kuv cov kwvtij tias koj twb pom kuv lawm.’ Maivliag txawm khiav kiag mus qhia rau cov thwjtim tias nws twb pom Yexus lawm.

Hnub ntawd, muaj 2 tug thwjtim tabtom taug kev ntawm Yeluxalees mus rau lub zos Ema-u. Muaj ib tug txivneej txawm los nrog nkawd taug kev thiab nug seb nkawd tham txog dabtsi. Nkawd hais tias: ‘Koj tsis tau hnov lov? Peb hnub dhau los no, cov thawj ntawm cov pov thawj tau muab Yexus tua tuag lawm. Nimno muaj ib co pojniam hais tias nws twb ciaj sawv rov  los lawm!’ Tus txivneej nug tias: ‘Neb tsis ntseeg cov cev Vajtswv lus lov? Lawv twb hais tseg lawm tias tus Khetos yuav tuag thiab yuav ciaj sawv rov los.’ Nws txawm txhais Vajtswv Txojlus rau nkawd. Thaum lawv mus txog lub zos Ema-u, 2 tug thwjtim hais kom tus txivneej ntawd nrog nkawd mus thiab. Thaum txog caij noj hmo, tus txivneej thiaj thov Vajtswv ces nkawd mam li paub tias twb yog Yexus ntag. Ces Yexus txawm ploj ntais lawm.

Ob tug thwjtim ntawd thiaj maj nroos mus cuag cov tubtxib uas tuaj sib sau ua ke hauv Yeluxalees. Nkawd txawm qhia txog tej uas nkawd tau pom rau lawv mloog. Thaum sawvdaws tseem nyob hauv ib chav tsev, Yexus txawm tshwm plaws rau lawv txhua tus pom. Thaum chiv thawj, cov tubtxib tsis ntseeg tias yog Yexus. Ces Yexus thiaj hais tias: ‘Cia li saib kuv txhais tes thiab kov kuv lub cev. Twb muaj lus sau cia lawm tias tus Khetos yeej yuav ciaj sawv hauv qhov tuag rov los.’

“Kuv yog txojkev ntawd, yog qhov tseeb thiab yog txojsia. Tsis muaj leejtwg mus cuag tau leej Txiv tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb.”​—Yauhas 14:6